User login

Tanečný odbor

Túžba po pohybe a  tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás priamo k  prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečný prejav. U väčšiny detí je nutné túto citlivosť v tanečnom prejave dlhoročnou prácou rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie. Asi takto by sme mohli stručne charakterizovať poslanie tanečného odboru na našej základnej umeleckej škole.

 

 

 

Predmety v prípravnom štúdiu:

hudobno-pohybová výchova 

Predmety v prvej časti prvého stupňa:

1. a 2. ročník - tanečná príprava  a tanečná prax 

3. a 4. ročník - klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec a tanečná prax 

Predmety v druhej časti prvého stupňa:

1. až 4. ročník - klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, tanečná prax,  práca v súbore - voliteľný predmet

Predmety v druhom stupni základného štúdia:

1. až 4. ročník - klasický tanec, moderný tanec, tanečná prax, práca v súbore - voliteľný predmet.

 

 

V prípravnom ročníku štúdia sa žiaci zoznamujú s rytmom, spevom, cítením hudby, držaním tela a hravou formou pomocou riekaniek a jednoduchých piesní zapájajú koordinované pohyby k daným piesňam. Náplňou v tejto prvej etape sú pohybové hry, základy ľudového tanca, ale aj klasického tanca. Žiaci prípravného ročníka, ktorí sú zaradení do jednoročného štúdia /žiaci 1. ročníka ZŠ/ musia na konci školského roka vykonať postupové skúšky, aby mohli pokračovať v základnom štúdiu. Deti predškolského veku /deti MŠ/ pokračujú do druhého ročníka prípravného štúdia  bez absolvovania skúšok. Postupové skúšky do základného štúdia žiaci predškolského veku  vykonajú po ukončení druhého ročníka prípravného štúdia.

Cieľom vyučovacieho procesu na I. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov.

Prvá časť prvého stupňa obsahuje základy rôznych tanečných techník ako základy klasického, ľudového, kreatívneho a novodobého tanca.

 

V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu orientáciu.  V tejto etape sa žiaci 4. ročníka stávajú absolventami primárneho umeleckého vzdelávania, kde na základe vykonanej absolventskej skúšky vo štvrtom ročníku získajú záverečné vysvedčenie a môžu pokračovať ďalej v tretej etape.

Druhá časť primárneho štúdia trvá štyri roky. Tu žiaci už vedia a ovládajú základy jednotlivých tancov, vedia sa ladne pohybovať v priestore, zvládajú pohybové etudy a vedia dať najavo svoje pocity pomocou svojho tela. Žiaci 4. ročníka druhej časti sú absolventami nižšieho sekundárneho vzdelávania a na základe vykonanej skúšky dostanú na konci školského roka záverečné absolventské vysvedčenie.

V druhom stupni základného štúdia absolventi I. stupňa. V tejto etape sú viacmenej už vykryštalizovaní žiaci, ktorých baví tanec a vedia svoj pohyb predvádzať na koncertných pódiách. Táto etapa uzatvára tanečné vzdelanie žiaka na ZUŠ.

Absolvent celého štúdia tanečného odboru sa môže uplatniť v amatérskych tanečných súboroch, ale môže sa vydať aj na profesionálnu dráhu tanečníka a pokračovať na konzervatóriu, alebo na strednej tanečnej škole.

V našej ZUŠ pracujú tri tanečné telesá. Folklórny súbor Studzjenka, ktorý je zameraný na ľudový tanec, folklór a tradície z regiónu Spiš. Vedie ho p. uč. Jana Kamenická. Neodmysliteľnou súčasťou tanečného odboru je dobre známa  tanečná skupina Hands, ktorá pracuje pod vedením p. uč. Gabriely Váradi a uberá sa moderným smerom a to  scénickým a moderným tancom. Novým súborom je tanečný súbor Dance Sapiens pod vedením  p. uč. Klaudiou Čikkelovou. Tieto dva súbory majú žiaci možnosť navštevovať jako voliteľný predmet.