Výška poplatkov

ROZHODNUTIE
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej V si v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

stanovuje

všeobecne záväzným nariadením č. 2 /2012 určenie výšky poplatku v základnej umeleckej
škole (ZUŠ) takto:

  • mesačný príspevok individuálne vyučovanie 8,00 €
  • mesačný príspevok skupinové vyučovanie 5,00 €
  • mesačný príspevok pre žiakov nad 25 rokov 12,00 €


Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

  1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza náklady stanovené týmto VZN včas a bezodkladne.
  2. Ak zákonný zástupca žiaka neuhradí poplatky určené týmto VZN tri po sebe nasledujúce mesiace, môže riaditeľ školy vyradiť dieťa z evidencie školy.
  3. Zákonný zástupca je povinný predložiť základnej umeleckej škole rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho doručení (hmotná núdza, životné minimum).


Mgr. Eva Šterbáková DiS.art.
riaditeľka ZUŠ