Talentové skúšky

Riaditeľka Základnej umeleckej školy J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného

a literárno-dramatického odboru

na školský rok 2019/2020

            Termín konania skúšok:         6.  máj 2019  od 13,00 hod. do 17,00 hod.

                                                         7. máj 2019  od 13,00 hod. do 17,00 hod.

             Miesto: budova ZUŠ - J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú v hudobnom, výtvarnom, tanečnom,

literárno-dramatickom odbore do:

1. prípravného ročníka

2. základného štúdia


Kritéria prijímacích skúšok

hudobný odbor:
1. hudobný sluch /zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónov atď/,

2. rytmické cítenie /tlieskaním opakovať krátky rytmický úsek/,

3. spev ľubovoľnej piesne, ktorú si dieťa vopred pripraví,

4. pri skúške zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na vybraný hudobný nástroj.

literárno-dramatický odbor:
Osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča. Pri pohovore zisťujeme základné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň.

tanečný odbor:
Posudzujeme pohybové dispozície dieťaťa, hudobné  a rytmické cítenie, pohybovú a verbálnu pamäť. Uchádzač si vopred pripraví krátku pohybovo-tanečnú choreografiu.

výtvarný odbor:
Posudzujeme farebné cítenie, maliarsku zručnosť, cit pre kompozíciu. Schopnosť priestorového a tvarového vnímania.Uchádzač si môže doniesť vlastné výtvarné práce. Na skúškach dieťa namaľuje prácu na zadanú tému.

Stiahni prihlášku

                                                         

Bližšie informácie na tel. čísle: 053-4461 240,0918-566799