Spevácky zbor

Už druhý školský rok v našej ZUŠ ponúkame možnosť spievať v školskom speváckom zbore. Keďže učebné plány schválené MŠ SR určujú povinnosť pre všetkých žiakov hudobného odboru navštevovať okrem hlavného predmetu, hudobnej náuky tiež aj hodiny komornej hry, štvorručnej alebo orchestrálnej hry od tretieho ročníka. Ide o skupinovú formu výučby s cieľom naučiť žiakov muzicírovať, počúvať jeden druhého, rešpetkovať dirigenta, či vedúceho skupiny. Žiaci sláčikového, dychového a akordeónového oddelenia zvyčajne navštevujú hodiny komornej, súborovej alebo orchestrálnej hry a žiaci klavírneho, speváckeho a keyboardového oddelenia zas majú hodiny štvorručnej hry alebo spevácky zbor.

V súčasnosti máme dva zbory. Mladších žiakov vedie Mgr. Olena Ringošová a starších žiakov Mgr. Andrea Marchynová, DiS.art.