Divadelný súbor Štúdio 12

V literárno-dramatickom  odbore pôsobí v  už vyše 10 rokov aj detský divadelný súbor AMOS, ktorý sa venuje výchove mladých talentov – divadelníkov. Ponúka žiakom priestor pre interakciu s divákom a praktické zúročenie teoretických vedomostí, ktoré nadobudli na hodinách literárno - dramatického odboru (LDO). Ako sa menia učitelia, mení sa aj štýl práce a žánrová orientácia. Divadelný súbor založila bývala učiteľka Iveta Liptáková, ktorá sa venovala hlavne bábko – herectvu. Každý vyučujúci má však svoj rukopis a tak príchodom novej pedagogičky Eva Kopperovej, ktorá začala na našej ZUŠ vyučovať od roku 2005 sa orientácia súboru presmerovala na pantomímu, ktorú po čase vystriedala detská dramatická tvorba a pohybové divadlo. Vo svojich predstaveniach zahŕňa divadelný súbor AMOS prvky divadelnej činnosti, detskú divadelnú tvorivosť, umelecký prednes, alternatívne formy divadla nap. Pohybové, nemohra, poézia, detský muzikál a iné. Od školského roka 2012/13 sa tento súbor pýši novým menom Studio 12, ktoré vzniklo pod vplyvom novej divadelnej mini-sály v našej ZUŠ pre potreby divadelných predstavení. V minulom roku súbor prvýkrát postúpil na celoslovenskú prehliadku do Šale s predstavením Kmotra smrť.

           

Pravidelne sa s úspechom  predstavuje v rôznych súťažiach či už regionálneho, krajského , ale aj   celoslovenského charakteru.

            V súčasnosti v ňom pracujú takmer všetci žiaci literárno-dramatického odboru.