Školné-Výška poplatkov

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydalo  a schválilo

Všeobecne záväzné nariadenie č.6 /2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach  VZN č. 6/2020 - klikni na celé znenie

Mesačný poplatok v ZUŠ Spišská Nová Ves v zmysle vyššie uvedeného VZN:

hudobný odbor hudobný nástroj a spev 11,00 €

skupinové vyučovanie (TO, VO, LDO) 8,00 €

druhý hudobný nástroj alebo spev k nástroju 25 eur

druhý a každý ďalší skupinový odbor 15eur

  • pre žiakov nad 25 rokov:
  • hudobný odbor 80,00 €
  • VO, TO, LDO skupinové odbory 50 eur
  • Žiak, ktorý chodí aj na inú ZUŠ a neodovzdal čestné prehlásenie našej ZUŠ:
  • hudobný odbor 50 eur
  • skupinové odbory 35 eur

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

  1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok  stanovený týmto VZN včas a bezodkladne na číslo účtu: SK23 5600 0000 0075 2491 6003, špec. symbol: 250, do správy pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko Vášho dieťaťa. (za obdobie: september - december, január-jún, alebo po dohode aj mesačne vždy do 10. v mesiaci).
  2. Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľa školy o oslobodenie mesačného príspevku v prípade, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Je povinný predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu (Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


Mgr. Mariana Kacvinská, DiS.art.
riaditeľka ZUŠ