Termín prijímacích skúšok a Elektronická prihláška do ZUŠ

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi v súlade s §5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

 

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného

a literárno-dramatického odboru

na školský rok 2020/2021 do:

1. prípravného ročníka

2. základného štúdia

            Termín konania skúšok:        24.  august 2020 - od 13,00 hod. do 17,00 hod.

                                                         25. august 2020 od 13,00 hod. do 17,00 hod.

             Miesto: budova ZUŠ - J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

Je potrebné podať elektronickú prihlášku a to kliknutím na odkaz nižšie (prihláška) do 30. 06. 2020. Vyplnenú prihlášku si môžete vytlačiť a priniesť vytlačenú na prijímaciu skúšku.

Prihláška

Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom trojčlennej komisie, ktorú tvoria kvalifikovaní pedagógovia školy. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia. Prijatí budú žiaci s najvyšším počtom bodov. Počet prijatých žiakov je okrem toho limitovaný aj kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.

Kritéria prijímacích skúšok

hudobný odbor:
1. hudobný sluch /zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónov atď/,

2. rytmické cítenie /tlieskaním opakovať krátky rytmický úsek/,

3. spev ľubovoľnej piesne, ktorú si dieťa vopred pripraví,

4. pri skúške zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na vybraný hudobný nástroj.

literárno-dramatický odbor:
Osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča. Pri pohovore zisťujeme základné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň.

tanečný odbor:
Posudzujeme pohybové dispozície dieťaťa, hudobné  a rytmické cítenie, pohybovú a verbálnu pamäť. Uchádzač si vopred pripraví krátku pohybovo-tanečnú choreografiu.

výtvarný odbor:
Posudzujeme farebné cítenie, maliarsku zručnosť, cit pre kompozíciu. Schopnosť priestorového a tvarového vnímania.Uchádzač si môže doniesť vlastné výtvarné práce. Na skúškach dieťa namaľuje prácu na zadanú tému.

Vyučovanie vo všetkých odboroch prebieha v hlavnej budove ZUŠ na J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves.

Okrem toho ponúkame výučbu na elokovaných pracoviskách:

ZŠ Ing. O. Kožucha - výtvarný  a tanečný odbor odbor ( v prípade naplnenia poštu v skupinách)

ZŠ Komenského (sídlisko Mier) - výtvarný odbor ( v prípade naplnenia počtu v skupine).