História ZUŠ v Spišskej Novej Vsi

            Niekedy je potrebné na chvíľu pozastaviť tok každodenného života a zamyslieť sa v tichu historickej budovy pri najstaršom table žiakov a pedagógov školy nad významom krásneho života, spojeného s umením a vzácnymi ľuďmi, ktorí túto symbiózu bohatstva ducha a mladosti vytvárajú. Staré múry našej školy by vedeli rozprávať o osudoch a príbehoch života desiatok učiteľov a stoviek žiakov pri objavovaní krás umenia a jeho duchovných rozmerov neopakovateľnej hodnoty, ktoré si úprimne ale i podvedome odnášame do života. Každý, kto v srdci nosí lásku k umeniu, je bohatým človekom, pretože dokáže intenzívne vnímať energiu, plynúcu z umeleckých zážitkov a tá dokáže naplniť vnútro človeka pocitmi voľnosti, radosti, ale aj nostalgie a smútku, podľa momentálnej potreby ducha.

            Podľa záznamov mestského archívu jestvoval v Spišskej Novej Vsi už v XVII. storočí spevokol a chýrny občiansky orchester, ktorý účinkoval ešte aj v XVIII. storočí, ale o väčšom rozsahu hudobnej kultúry (školy) možno hovoriť až od polovice XIX. storočia. V prvých desaťročiach XX. storočia     sa rozmnožil počet učiteľov hry na klavír a husle – hlavne v dôsledku vzrastu obyvateľstva. Od vzniku Československej republiky sa učitelia spevu, huslí, klavíra a hudby na  Učiteľskom ústave svedomito starali o dôkladnú odbornú prípravu žiakov. Tomuto možno ďakovať, že v meste bol vždy čulý hudobný život a veľký záujem o hudbu.

Už v roku 1938 navrhol  Koloman Takács – absolvent konzervatória a spišskonovoveský rodák, aby mestská rada otvorila pod jeho vedením mestskú hudobnú školu. Mestská rada tento návrh odmietla a až 1. septembra 1940 bola v Spišskej Novej Vsi so súhlasom Ministerstva školstva zriadená súkromná hudobná škola, v ktorej začal vyučovať Koloman Takács s tromi odborne kvalifikovanými silami. Počet žiakov bol v tom roku asi 60. Od tohto dátumu sa oficiálne začína počítať vznik našej školy.

Škola rástla a rozvíjala sa, ale v októbri 1944 boli miestnosti obsadené nemeckou armádou. Školu sa nepodarilo nadlho otvoriť, až 1. 10. 1946 Dezider Nágel otvoril mestskú hudobnú školu v ktorej sa vyučovala hra na klavír a husliach. Dňa 20.2. 1947 prevzal vedenie školy hudobný skladateľ Ján Móry. Počas jeho vedenia sa znásobil počet žiakov na 200 a počet interných učiteľov na 7.

Mestská hudobná škola bola v roku 1951 poštátnená a učiteľský zbor prešiel do štátnej služby. Žiaci školy sa zúčastňovali na krajských súťažiach  z ktorých prinášali ocenenia. Škola každý rok usporadúvala  6 – 7 prehrávok a žiaci účinkovali tiež pri rôznych príležitostiach a oslavách. Každý druhý rok mali učitelia verejný koncert. V roku 1962 bol založený výtvarný odbor, ktorý viedol Ján Polom.

Škola sa rozrastala počtom žiakov aj pedagógov. Okrem dychvej hudby na škole bol aj sláčikový orchester pod vedením  J. Havaša, ktorý často krát sprevádzal sólistov na absolventských koncertoch a reprezentoval mesto na rôznych súťažiach. V šk. roku 1975/76 navštevovalo školu 596 žiakov v hudobnom a výtvarnom odbore.

            V zmysle pokynov ministerstva školstva o plne organizovaných ĽŠU v okresných mestách, založil sa na našej škole od 1. septembra 1976 Tanečný odbor. Už pri nábore sa prejavil veľký záujem zo strany verejnosti o tento odbor. Tanec mnohostranne podporuje telesný a duševný vývoj dieťaťa, pestuje v ňom kultúru pohybu a cit pre rytmus, súhru a orientáciu a v nie poslednej miere aj lásku k ľudovým tradíciám. Utvorením tanečného odboru sa naskytla deťom nášho mesta nová príležitosť rozvíjať svoj talent.

            Dňa 1. septembra 1977 bol na našej škole založený Literárno-dramatický odbor a tým sa naša škola stala plne organizovaná ĽŠU so  všetkými štyrmi odbormi. Základom novo vzniknutého LDO sa stal divadelný súbor pri 4. ZDŠ. Vytvorením literárno-dramatického odboru sa nadviazalo na dlhoročnú divadelnú tradíciu v meste Spišská Nová Ves. Práca v odbore dáva predpoklad pre upevnenie tejto tradície a výchovu budúcich členov našich popredných divadelných súborov, ktoré na území nášho mesta pracujú. (Kronika školy)

CENA MESTA

            Mesto Spišská Nová Ves každoročne v snahe oceniť aktivitu a snahu o zveľadenie a reprezentáciu mesta, udeľuje vybraným osobnostiam a kolektívom „Cenu mesta“. Pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej správy o meste Spišská Nová Ves, na základe predložených návrhov, bola „Cena mesta za rok 1998“ udelená kolektívu učiteľov ZUŠ na Fabiniho ul. pod vedením pani riaditeľky Evy Šterbákovej, ako ocenenie doterajšej práce v kultúrnej oblasti a za prínos v propagácii mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia doma i v zahraničí..