Súťaže 2018/2019

 

V septembri vyhlásilo online médium - Lokálna značka NOVEJŠA súťaž o najlepší návrh dizajnu Novejša fusaklí s lokálnym motívom, ktorý je spojený s naším mestom, alebo s regiónom Spiš. Spomedzi všetkých návrhov vybrali nie jeden, ale dva najkrajšie motívy, ktorý bude použitý pri výrobe Novejša fusaklí. Oba výherné motívy získali naši zverenci a to: p. uč. Mgr. Dominika Vojtášová a jej žiačka Emka Jašková. 

21. - 23. 11. 2018 - 17. ročník národnej súťaže v hre na zobcovej flaute a drevených dychových nástrojoch - Čarovná flauta 2018 - Nižná, 3.miesto - Viktória Jakubcová (5.kategória) v hre na priečnu flautu. Pripravila Mgr. Denisa Kotradyová DiS.art. korepetícia: Bc. Alena Mušutová DiS.art.

30.11.2018 - Regionálna výtvarná súťaž Metropol pre Spiš, 1. miesto - Viktória Piaková, čestné uznania: Pavol Kotrady, Miroslava Kožárová, René Weag, Aneta Voláková, Karolína Janíková,Khanh An Le Duy, Eliška Ivanovová, Nikola Sanetríková, Katarína Turčanová a Alexandra Mistríková, pripravila Mgr. Eva Bavalová a Elena Rabatinová z triedy Mgr. Ondreja Kondela.

12.-13.02.2019 - Celoslovenská gitarová súťaž z medzinárodnou účasťou Bojnice 2019 - 1. miesto a ocenenie Laureát jednokolovej súťaže  v Baby ka. získal Jakub Karpiš z tr. Bc. Aleny Mušutovej DiS.art. a 3. miesto v I. kat.  získal Dominik Mušuta, z tr. Bc. Zuzany Lukáčovej DiS.art.

26.02.2019 - Krajské kolo vedomostnej súťaže v HN - Hnúšťanský akord - ZUŠ Sp. Nová Ves, 2x 1.miesto s postupom do celosl.kola - A družstvo: Alexandra Lauková, Patrícia Nováková a Jakub Kirňak (pripravil Mgr. Stanislav Dvorský), C družstvo: Judita Kotradyová, Karolína Kozáková a Monika Vitikačová (pripravila PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.) B družstvo postúpilo do celosl. kola bez absolvovania krajského kola, nakoľko nemalo súpera.

11.03.2019 - Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Hnúšťanský akord v Hnúšti, 3.miesto pre družstvo A katgórie v zložení: Jakub Kirňak, Alexandra Lauková a Patrícia Nováková. Pripravil Mgr. Stanislav Dvorský.

 

13. – 15.03.2019 – Oblastné kolo celoslovenského súťažného festivalu DEŇ TANCA, Svit, Jolana Javorská - sólová choreografia "V zajatí" získala zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž, TS Dance Sapiens, získala zlaté pásmo za choreografiu "Carmen"a  strieborné pásmo za choreografiu "Bla, Bla, Bla...", z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art., žiaci z tr. Mgr. Gabriely Váradi získali 3 strieborné za choreografie "Slip", Iam going" a "Myšky"a zlaté pásmo so sólovou choreografiou "Hlas" (Andrea Livorová) s postupom na krajskú súťaž

16.03.2019 – regionálna tanečná súťaž SHOWTIME, Košice, v kategórií autentický folklór a umelecký prednes s tancom sa žiaci TO z tr. Mgr. Jany Kamenickej    umiestnili v zlatom pásme, v kategóriíí štylizovaný folklór získali 1. miesto a v kategórií moderný tanec sa umiestnili v striebornom pásme

19.03.2019 – spevácka súťaž v populárnom speve FULLSTAR Ružomberok 2019, Sarah Lišková sa v I. kategórií umiestnila v zlatom pásmo a zároveň získala ocenenie absolútny víťaz I. kategórie, z tr. Mgr. Gabriela Kopilca

23.03.2019 – Krajská súťažná prehliadka komornej hudby Divertimento musicale 2019, Levoča, Komorný súbor SYRINX sa umiestnil v zlatom pásme z tr. Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art., sláčikový komorný orchester z tr. Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS,art. sa umiestnil v striebornom pásme a sláčikové zoskupenie MOKAMA, z tr. PaedDr. at Mgr.art. Petra Šterbáka sa umiestnil s striebornom pásme

27.03.2019 – Okresná súťaž Detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky“, Spišské divadlo, SNV, 1. miesto a priamy postup na krajské kolo súťaže do Košíc získalo Studio 12+20 s predstavením Marko a Betka a 2. miesto s odporúčaním na postup do krajského kola získalo Studio 12+20  s predstavením O hlúpej žene, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

04.04.2019 – Krajské kolo celoslovenského súťažného festivalu DEŇ TANCA, Poprad, Jolana Javorská-so sólovou choreografiou "V zajatí"  a TS-DANCE SAPIENS s choreografiou "Carmen" získali zlaté pásmo s postupom na celoslovenskú súťaž, z tr. Klaudie Čikkelovej DiS.art.,

v kat. sólo tanec získala Andrea Livorová strieborné pásmo s choreografiou "Hlas", z tr. Mgr. Gabriely Váradi, DiS.art.

04.04.2019 – Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, SNV, v 1. kat. poézia získal Martin Petruščák 1. miesto s postupom na krajské kolo, v 3. kat. próza získal Filip Tomaščík 2. miesto s postupom na krajské kolo a v 3. kat. próza získala Veronika Vranová 3. miesto, z tr. Evy Koppereovej, DiS.art.

12.04.2019 - Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorby - Košice, 2.miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola získalo predstavenie Marko a Betka, ktoré naštudovali členovia súboru Studio  12+20 pri ZUŠ SNV pod vedením uč. Evy Kopperovej, DiS.art.

12.04.2019 - Celoslovenský festival moderného tanca - Bojnice, 1. miesto - choreografia "Carmen", 2.miesto - sólová choreografia "V zajatí" (Jolana Javorská) a 3. miesto choreografia "Bla, Bla, Bla..." pripravila uč. Klaudia Čikkelová, DiS.art.

13.04.2019 - Celoslovenská tanečná súťaž - Humenné

zlaté pásmo-sólová choreografia "Hlas" (Andrea Livorová), choreografia "Slip" a "Iam going"

strieborné pásmo-choreografia "Myšky"

bronzové pásmo - choreografie "Easy" a "Sen", žiakov pripravila Mgr. Gabriela Váradi, DiS.art.

16.04.2019 – Súťažná prehliadka v hre na dychových nástrojoch, ZUŠ SNV, v zlatom pásme sa umiestnili Viktória Jakubcová, Judita Kotradyová , Sára Závecká , tr. uč. Mgr. Denisa  Kotradyová, DiS.art. a Alex Farkašovský,  tr.uč. Jozef Vysokai, DiS.art., v striebornom pásme sa umiestnili Timotej Kopper,  tr.uč. Jozef Vysokai, DiS.art., Alexandra Staniská, tr. uč. Bc Tatiana Ogurčáková, DiS.art. a Katarína Turčanová, tr. uč. Mgr. Slavomír Rakyta, DiS.art., v bronzovom pásme sa umiestnili Karolína Kozáková, Lucia Leskovjanská, Mária Dučáková, tr. uč. Mgr. Denisa  Kotradyová, DiS.art., Katharine Anna Kuzma, tr. uč. Bc Tatiana Ogurčáková, DiS.art. a Katarína Pjonteková, tr. uč. Jozef Vysokai, DiS.art.

17.04.2019 – Súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch, Košice, Tamara Gurčíková sa v IV. kat. umiestnila v zlatom pásme, z tr. PaedDr. at Mgr.art. Petra Šterbáka, korepetítorka Bc. Alena Mušutová, Dis.art.

25.04.2019 – Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, Michalovce, Martin Petruščák  získal v 1. kat. 2. miesto a Filip Tomaščík v 3. kat. 3. miesto, z tr. Evy Kopperovej, DiS.art.

09.05.2019 – Celoslovenská gitarová súťaž Smižianska gitara 2019, Smižany, Hugo Bizub sa v Baby kategórií umiestnil v zlatom pásme na 3. mieste, Patrícia Sedláková sa umiestnila v zlatom pásme, z tr. Mgr. Zuzany Dudžákovej, DiS.art., Sofia Hudáková sa v kategórií I.B umiestnila v striebornom pásme, Jakub Jaško sa v tej istej kategórií umiestnil v zlatom pásme na 3. mieste, z tr. Mgr. Aleny Mušutovej a Dominik Mušuta sa v kategórií I.C umiestnil v zlatom pásme na 1. mieste, z tr. Bc. Zuzany Lukáčovej, DiS.art.

10.-12.05.2019- SHOWTIME DANCE, Levice, 3. miesto v kat. Štylizovaný folklór/Junior 13-17 rokov, 2. miesto v kat. Autentický folklór/Junior 13-17 rokov a zlaté umiestnenie v kat. Skupiny/Junior 13-17 rokov získali žiaci TO z tr. Mgr. Jany Kamenickej, korepetítor Marián Kamenický, DiS.art.

15.05.2019 – Celoslovenská tanečná súťaž, Žiar nad Hronom, 1. miesto v sólovom tanci získala Jolana Javorská a 2. miesto v kat. SCÉNICKÉ TANCE  JUNIORI získala TS Dance Sapiens , z tr. Klaudie Čikkelovej, DiS.art.

23.05.2019 – Regionálna súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní „MOYZESOV SLÁVIK“, zlaté pásmo a ocenenie Laureát súťaže v kat. C získal Ján Leibiczer, z tr. Mgr. Gabriela Kopilca, korepetítorka Bc. Alena Mušutová, Dis.art.

 

30.05.209 - výtvarná súťaž - Slovenský ornament očami Spišiakov - regionálna súťaž

1. miesto - Mária Ungerová, 2. miesto - Sofia Gánovská, 2. miesto - Tímea Zvolenská. Žiakov pripravila Mgr. Dominika Vojtášová.

30.05.-02.06.2019 – Medzinárodná súťaž v prednese poézie a prózy, monológu a monodrámy, Kremnica, Daniel Catalá Gimenez získal 1. mesto v kat. monodráma do 15 rokov, Filip Tomaščík získal strieborné pásmo  v kat. próza, z tr. Evy Kopperovej, DiS,art.

31.05.2019 – Festival komornej hudby Gelnický kľúč, Gelnica, strieborné pásmo v kategórií „B“tanečná hudba, získal Spiš band,., Pavol Dzurik získal ocenenie za najlepší individuálny výkon na festivale, z tr. Jozefa Vysokaia, DiS.art