Aktivity našich učiteľov

11.09.2018 -   životné jubileum 109 ročnej obyvateľky Domova dôchodcov(najstaršej Slovenky)

program: Mgr.art. Michela Regecová (finger style)

 ---

18.10.2018 - uvedenie knihy "Prebijem sa! Štefánik - muž železnej vôle" spisovateľa Jozefa Banáša pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR v koncertnej sále Reduty

program: Mgr.art. Michaela Regecová (finger style)

 --

19.10.2018 - Klavírny seminár - Hudobná reč klasicizmu - Kaštiel Smižany - seminár bol súčasťou okresného metodického dňa, prednášajúca: Mgr. Mária Dravecká

zúčastnili sa: uč. Ľubica Gábiková, DiS.art, Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art., Mgr. Ľudmila Milčáková, Dis.art., uč. Anna Hojnošová, DiS.art., Bc. Alena Mušutová, DiS.art., PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. a Mgr. Olena Ringošová.

19.10.2018 - Seminár pre výtvarný odbor - Nitkovanie v GUS - v rámci okresného metodického dňa

zúčastnili sa: Mgr. Eva Bavalová a Mgr. Dominika Vojtášová

19.10.2018 - Seminár - Ručné spracovanie dreva - SPŠD - Spišská Nová Ves

zúčastnil sa: Mgr. Ondrej Kondel

 ---

20.10.2018 - Interpretačný seminár hry na priečnu flautu - Košice (seminár viedla Mgr. art. Jana Jámborová)

zúčastnili sa ho žiaci  hry na priečnej flaute a ich učitelia: z triedy Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS.art.: Karolína Kozáková, Sára Závecká, Judita Kotradyová a Erika Lesňáková, z triedy Bc. Mareka Kacvinského, DiS.art.: Natália Tkáčová a ako pozorovateľ sa zúčastnila aj Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS.art.

 ---

3.-5. 11. 2018 - Woprevedis - workshop pre vedúcich detských dramatických kolektívov na Spiši v Danišovciach - organizátor Spišské osvetové stredisko, lektorky: Ľ. Bekéniová a A. Verešpejová.

zúčastnila sa: uč. Kristína Sekeráková, DiS.art.

 ---

05.11.2018 - Tvorivá dielňa vedená popredným trúbkarom Jurajom Bartošom pod názvom - Trúbka trochu inak - Konzervatórium Timonova Košice

zúčastnili sa ho: uč. Jozef Vysokai, DiS.art. so žiakom a Bc. Marek Kacvinský, DiS.art.

 ---

21.11.2018 - Tvorivé dielne pre ZŠ Hutnícka v priestoroch našej ZUŠ

zúčastnilo sa 8 tried - naši učitelia viedli tvorivé dielne VO, LDO a TO.  (uč. Bavalová, uč. Ceterová, uč. Vojtášová, uč. Kondel, uč. Váradi, uč. Čikkelová, uč. Kopperová a uč. Sekeráková)

---

21.-23. 11. 2018 - 24. ročník celonárodnej prehliadky pantomímy a pohybových divadiel PAN 2018 v Liptovskom Mikuláši, ponúkla 16 tvorivých dielní, workshopov, divadelných prehliadok. Zúčastnili sa ho žiaci LDO spolu so svojími učiteľkami uč. Evou Kopperovou a uč. Kristínou Sekerákovou.

---

30.11.2018 - Spišské zborové dni - prehliadka zborov v greckokatolíckom chráme Premenenia Pána - zúčastnil sa učiteľský zbor Chorus Cantoris

---