Čo sa u nás vyučuje

Žiaci sú prijímaní na odbory :

  • hudobný - klavír, husle, cimbal, spev, gitara, akordeón, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet,  trúbka, saxofón,  bicie
  • tanečný - klasický tanec, moderný, scénický a ľudový tanec
  • výtvarný - kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika
  • literárno-dramatický - umelecký prednes, práca v divadelnom súbore