User login

Literárno – dramatický odbor

Dramatickú  výchovu môžeme charakterizovať     ako skupinovú  skúsenosť, v ktorej každé dieťa vedieme k tomu, aby vyjadrilo samo seba v práci pri hre s ostatnými. Hlavným cieľom je zvládnutie jednoduchej dramatickej činnosti,  na základe ktorej žiaci získajú základné odborné zručnosti v oblasti dramatického štúdia. Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav,  jednoduché scénické miniatúry a vo vyšších ročníkoch sú žiaci súčasťou väčších divadelných projektov.

Štúdium je rozdelené na tieto časti:

Prípravné  štúdium – trvá rok. Je zameraný na diagnostiku schopností a zručností. Po úspešnom absolvovaní postupovej skúšky môže žiak pokračovať v základnom primárnom štúdiu, ktoré trvá ďalšie štyri roky a následne pokračuje v nižšom sekundárnom vzdelávaní, ktoré trvá tiež štyri roky. Na to, aby žiaci mohli pokračovať vo všetkých vzdelávacích častiach, musia v záverečnom ročníku daného vzdelávania, vykonať záverečnú skúšku a na základe úspešného zvládnutia, môžu pokračovať ďalej. Posledným je II. stupeň, na ktorom študujú zväčša študenti strednej školy. Sú to už zrelé osobnosti, ktoré majú dobré základy dramatickej tvorivosti. Literárno-dramatický odbor tiež  pripravuje žiakov na profesionálnu dráhu hercov a pripravujú ich na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s hereckým zameraním.

       V ZUŠ  J. Fabiniho 1 v Sp. Novej Vsi pôsobil v literárnom odbore viac ako 10 rokov aj detský divadelný súbor AMOS, ktorý sa venoval výchove mladých talentov – divadelníkov. Ponúkal im priestor pre interakciu s divákom a praktické zúročenie teoretických vedomostí, ktoré nadobudli na hodinách literárno - dramatického odboru (LDO). Ako sa menia učitelia, mení sa aj štýl práce a žánrová orientácia. Divadelný súbor založila bývala učiteľka Iveta Liptáková, ktorá sa venovala hlavne bábko – herectvu. Každý vyučujúci má však svoj rukopis a tak príchodom novej pedagogičky Evy Kopperovej, ktorá začala v našej ZUŠ vyučovať od roku 2005 sa orientácia súboru presmerovala na pantomímu, ktorú po čase vystriedala detská dramatická tvorba a pohybové divadlo. Vo svojich predstaveniach zahŕňa divadelný súbor AMOS prvky divadelnej činnosti, detskú divadelnú tvorivosť, umelecký prednes, alternatívne formy divadla nap. pohybové, nemohra, poézia, detský muzikál a iné. Súbor pod týmto názvom pôsobil do šk roku 2011/2012.

       V šk. roku 2011/2012 bola zrekonštruovaná trieda LDO na malé divadelné štúdio, ktoré ponúka našim hercom porovnateľné podmienky aké má aj divadelná scéna v profesionálnom divadle. Samozrejme toto štúdio je menšie a komornejšie. Je však vybavené pódiom, svetlami, zvukovými efektami a pod. Rekonštrukcia tejto miestnosti bola inšpiráciou  k novému názvu nášho divadelného súboru, ktorý od toho času nesie názov ŠTÚDIO 12. Účinkujú v ňom všetci herci literárno-dramatického odboru.

 

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Naši herci bodovali na pôde Spišského divadla na divadelnej prehliadke Z rozprávky do rozprávky, ktorá sa konala 21.-22. marca 2016 v Spišskom divadle. Organizáciu malo na starosti Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spišským divadlom. Odbornú porotu a divákov zaujalo inovatívne spracovanie tradičnej témy o Rómeovi a Júlii. Po taktovkou našej pani učiteľky Evy Kopperovej, Dis.art. predviedli herci, tanečníci a hudobníci krásne pohybové predstavenie pod názvom „Najkrajší príbeh“ a jednohlasne postúpili na krajskú súťaž divadla mladých do Trebišova. Ďalšou pozitívne hodnotenou inscenáciou, ktorá získala 1. miesto bol „Denník Lionela Muchu.“ Diváci a odborná porota si mohli vychutnať príbeh obyčajného chlapca akých je mnoho. Aj malí herci postupujú s touto inscenáciou na krajskú súťaž na Detské divadelné Košice. 

 

 

Denník Lionella Muchu a Najkrajší príbeh