Zameranie speváckeho oddelenia – naše ciele

 • vzbudiť u žiakov záujem o hudbu
 • na hodinách spevu je snahou pedagóga naučiť žiakov správne intonovať a artikulovať, dýchať bránicou a technicky zvládnuť skladby
 • učiť žiakov aktívne vnímať hudbu a poukazovať na rozdiely v rôznych interpretáciách
 • viesť žiakov k aktívnemu záujmu o kultúrne dianie v našom meste a k návštevám koncertov, usporiadaných školou alebo Mestským kultúrnym centrom
 • pedagógovia priebežne pripravujú svojich žiakov na verejné vystúpenia usporiadané školou alebo inými kultúrnymi inštitúciami v meste
 • každý vyučujúci v priebehu školského roka zorganizuje dva triedne koncerty, na ktorých sa žiaci získavajú skúsenosti a zároveň si overujú nadobudnuté schopnosti, zároveň je to priestor na vzájomnú konfrontáciu žiakov, ktorí posudzujú svoj výkon s ostatnými spolužiakmi
 • v priebehu školského roku zorganizujeme dve školské spevácke súťaže podľa dohody s pedagógmi vyučujúcimi spev, ich cieľom je žiakov naučiť vnímať hudbu 
 • vo zvýšenej miere sa budeme venovať mimoriadne nadaným žiakom, ktorí sa zúčastnia aj speváckych súťaží v rôznych častiach Slovenska
 • pedagógovia pripravujú podľa požiadaviek žiakov aj na ďalšie štúdiá na školách nášho zamerania

 

Aké sú možnosti žiakov v našej škole?

 - možnosť spievať v hudobných telesách:

 • spev v kapele
 • Spišanček
 • Špjevanka
 • zborový spev

- na hodinách spevu sa venovať hudbe, ku ktorej má žiak najbližšie (ľudové piesne, klasická hudba, populárna hudba, ...)