Súbory v sláčikovom oddelení

Ľudová hudba Špjevanka

 Ľudová hudba Špjevanka pri ZUŠ v Spišskej Novej Vsi pracovala od svojho vzniku pod umeleckým vedením uč. A. Šterbáka. Pôsobí v oblasti folklóru viac ako 30 rokov. Od januára 2016 tento ľudový súbor vedie uč. R. Barabas.

Prezentujú sa spolu so speváckou zložkou na nespočetných vystúpeniach nielen v meste, na verejných koncertoch školy, festivaloch,  ale aj v širokom okolí, kde už dobre poznajú  ich veselú hudbu a precítený prejav. Samozrejme, že ich ľudová hudba pravidelne zaznieva na takmer všetkých školských verejných vystúpeniach, no prezentujú sa vo veľkej miere aj na mimo školských kultúrnych podujatiach.

V tomto školskom roku sa predstavili na týchto podujatiach:

 17.12.2015 – „Orbis Pictus: Rozhovory nielen o umení“, GUS

08.04. 2016 - Deň učiteľov pre ZŠ Kožuchova v Hoteli Preveza

 

05. 04. 2016 -10. ročník ľudovej slovesnosti (Jednota dôchodcov Slovenska) - koncertná sála ZUŠ

29. 05. 2016 - deň detí v ZOO Spišská Nová Ves

Ľudová hudba Spišanček

Zahraj, že mi zahraj 2016

Táto ľudová hudba vznikla v školskom roku 2003/2004, ešte na pôde ZUŠ - REV. Pôvodné nástrojové obsadenie bolo husle, viola, akordeón a kontrabas. V súčastnosti sa rozšírilo o klarinet a cimbal. 

           Ich prezentácia je zameraná na  ľudové  námety z rôznych oblastí Slovenska. Pravidelne účinkujú na verejných koncertoch školy a vo veľkej miere aj  na kultúrnych podujatiach v meste a blízkom okolí.

         Aj naši malí hudobníci majú možnosť účinkovať v ľudovom súbore. V školskom roku 2009/2010 vznikla prípravka  - teda malý Spišanček, v ktorom účinkujú žiaci 1. – 4. ročníka. 

Obidva súbory pracujú pod vedením Mgr. Martina Richnavského.

 

"Zahraj, že mi zahraj" - okresné kolo

23. apríla 2016 sa ľudová hudba zúčastnila regionálnej súťaže hudobného folklóru detí "Zahraj, že mi zahraj" v Margecanoch. Súťažili deti z okresu Gelnica a Spišská Nová Ves. V kategórii ľudová hudba Spišanček získal  zlaté pásmo. V speváckej kategórii sa ako sólistka predstavila Klára Labaničová, ktorá získala strieborné pásmo. Veľkým prekvapením bola nominácia primáša ľudovej hudby Miroslava Pechu na postup do krajského kola v Buzici. Bude nás reprezentovať v kategórii sólista v hre na husliach.

 

"Zahraj, že mi zahraj" - krajské kolo

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je organizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky. Súťažná prehliadka sa konala 29. mája 2016 v kultúrnom dome v obci Buzica. Účinkovali súťažiaci víťazi okresných kôl zo všetkých regiónov Košického samosprávneho kraja (Abov, Gemer, Spiš a Zemplín).
Za našu školu sa predstavil primáš ľudovej hudby Spišanček Miroslav Pecha v kategórii sólisti inštrumentalisti. Jeho výkon porota ocenila krásnym zlatým pásmom. Pripravil ho Mgr. Martin Richnavský.

Sláčikový orchester

Sláčikový orchester vznikol v roku 2005.  Je zložený zo žiakov  sláčikového a dychového oddelenia za sprievodu klavíra. Nehrajú však len žiaci, ale aj ich učitelia, ktorí  podporujú kvalitu hraných skladieb. Vypomáhajú v hre na bicích nástrojoch, basgitare, ale aj na dychových nástrojoch.V počiatkoch svojho účinkovania bol repertoár skladieb zložený hlavne z klasickej hudby.  Dnes sa toto teleso prezentuje  hlavne skladbami komerčnejšieho charakteru a to hudbou z filmov, muzikálov, ktorá je v dnešnej dobe počítačov, filmov a muzikálov atraktívnejšia. 

V roku 2006 orchester úspešne odštartoval svoju umeleckú kariéru  na Festivale komorných telies v Čadci. Začínali bez akýchkoľvek  sprievodných a zvukomalebných nástrojov iba za sprievodu klavíra s počtom šiestich žiakov.  Tam sa prezentovali v komornejšom zložení s klasickým repertoárom. O dva roky sa počet žiakov rozšíril na 12 a v októbri 2008  vystúpil so svojím novým originálnejším programom  na slávnostnom oceňovaní primátorov družobných miest v Spišskom divadle.

V decembri 2009 zas účinkoval ako hosť vianočného koncertu spišskonovoveského miešaného  zboru CHORUS IGLOVIA pod názvom „Tichá noc 2009“ v koncertnej sále Reduty.

V júni 2010 prvýkrát získal jednu z piatich cien na celoslovenskom Festivale komornej hudby Gelnický kľúč. Bola to cena riaditeľky festivalu. Odvtedy sa tejto súťaže zúčastňujeme približne v dvojročných cykloch.

V  máji 2013 sa konala celoslovenská prehliadka orchestrov v Trenčíne, kde orchester získal 1. miesto a pochvalný list. V septembri si víťazstvo vybojovali na medzinárodnej prehliadke Spish talent v Smižanoch. Tam získali zlaté miesto a celkové víťazstvo - hlavnú cenu.

Pri príležitosti dňa študentstva si v novembri 2013 orchester prevzal ďakovný list od primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. za úspešnú reprezentáciu mesta.

V júni 2014 sa  predstavil na celoslovenskom festivale Gelnický kľúč v Gelnici, kde získal jednu z piatich udelených cien, a to cenu Gelnický kľúč.   

V roku 2015 sa orchester zúčastnil tradične prehliadky Gelnický kľúč, odkiaľ si priniesli hlavnú cenu - Gelnický kľúč vo svojej kategórii.

Na koncertných pódia orchester rozdáva svoju hudbu už 10 rokov.  Toto okrúhle jubileum si orchester oslávil výnimočným koncertom dňa 24. júna 2015 v koncertnej sále Reduty.  Neopakovateľný zážitok a dlhotrvajúci potlesk v závere si budeme pamätať ešte veľmi dlho.

Od svojho prvého vystúpenia sa toto teleso vyprofilovalo a stalo sa nepostrádateľným na rôznych kultúrnych podujatiach v meste a blízkom okolí. Pravidelne účinkuje na plesoch, príležitostných akciách a na všetkých koncertoch školy. V súčasnosti v ňom účinkuje  20 členov  a pracuje pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej DiS.art..

V tomto školskom roku sa okrem školských koncertov orchester predstavil na týchto podujatiach:

26.09. 2015 - Spišské Handmade trhy - hotel Čingov

06.11. 2015 - Stužková slávnosť Strednej pedagogickej školy Levoča

21. 11. 2015 - Ples Rko - priestory Geologického prieskumu Sp. Nová Ves

26.01.2016 – Výročie Domova dôchodcov, Reduta

30. 01. 2016 - Farský ples v  koncertnej sieni Reduty

06. 02. 2016 - Ples v Letanovciach

 12.02.2016 – Tanečný ples Gymnázium Javorová, Reduta

 

 

Gelnický kľúč - celoslovenský festival komornej hudby

XII. ročník Celoslovenského festivalu komornej hudby "Gelnický kľúč" priniesol našim žiakom veľa zábavy, tvorivých skúseností a samozrejme aj krásne ocenenia. Už druhý rok tento festival ponúka účastníkom možnosť zúčastniť sa okrem súťaženia aj tvorivej dielne, pod taktovkou dirigenta Štátneho divadla v Košiciach pána Igora Dohoviča. Všetci prihlásení od rána pracovali na nácviku spoločnej skladby, ktorá zaznela v závere festivalu. Súťažiaci vytvorili obrovský orchester, hádam ich tam bolo aj 100, a s veľkým úspechom predstavili spoločnú skladbu. Za našu ZUŠ súťažili štyri komorné zoskupenia. Flautový súbor SYRINX (pod vedením Mgr. Denisy Kotradyovej) získal zlaté pásmo, Sláčikové zoskupenie „MOKAMA“, rovnako zlaté pásmo (pod vedením PaedDr. Petra Šterbáka) a tretí krát zlato s bonusom víťaza vo svojej kategórii, a to Gelnický kľúč, získal Komorný orchester (pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej). Prvý krát sa tejto súťaže zúčastnilo aj flautové trio MYSTIC, ktoré si domov odnieslo strieborné pásmo (pod vedením Mgr. Denisy Kotradyovej).

 

Sláčikové kvarteto

V minulom školskom roku 2014/2015 sa sláčikové kvarteto predstavilo prvý krát na Novoročnom koncerte 27. 01. 2015 v koncertnej sále ZUŠ, kde sa prezentovali populárnou skladbou Yesterday.  Je zložené zo žiakov starších ročníkov. Ich repertoár je zameraný na populárne skladby v klasickom prevedení. Od svojho prvého vystúpenia pravidelne účinkujú na rôznych podujatiach organizovaných mestom, či inými kultúrnymi inštitúciami. Kvarteto pracuje pod vedením PaedDr. Mgr.art. Petra Šterbáka. 

V  kvartete hrajú títo žiaci:

Maroš Kamenický/Katarína Lapšanká, Katarína Kavuličová, Mariana Kotradyová, Monika Krokkerová a klavírny sprievod v prípade potreby Katarína Ema Kubičárová.

V tomto školskom roku sa predstavili na týchto podujatiach:

25. 10. 2015 - Súťaž Spish talent v Smižanoch, kde získali bronzové pásmo

02.03.2016 – Vernisáž výstavy 9x9 Spiš - Spain v GUS

07.03.2016 – Veľká noc prichodzi, predveľkonočné stretnutie rodín, Reduta

18.03.2016 – 21. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike, Reduta

02. 05. 2016 - Pietna spomienka pri pamätníku M. R. Štefánika

Jarný koncert 2016