O nás

 Naše zameranie a ciele:

 • vzbudiť u žiakov záujem o inštrumentálnu hru na sláčikových nástrojoch
 • vychovávať milovníkov a poslucháčov kvalitnej hudby
 • naučiť žiakov prezentovať sa na kultúrnych podujatiach ako sú školské koncerty, triedne besiedky..
 • vychovávať nielen poslucháčov a konzumentov hudby, ale aj aktívnych sólových a komorných interpretov
 • pripravovať talentovaných žiakov na súťaže a verejné koncerty
 • každý žiak má možnosť dvakrát do roka vyskúšať  si koncertné pódium na triednych besiedkach 
 • podľa požiadaviek a miery talentu pripravovať žiakov na dráhu profesionálnych, ale aj amatérskych umelcov. Taktiež pripravovať žiakov na talentové skúšky na konzervatóriá a iné stredné a vysoké školy s umeleckým a pedagogickým zameraním
 • žiaci sláčikového oddelenia majú možnosť pôsobiť od 3. ročníka v komorných telesách:
 • ľudová hudba Špjevanka
 • ľudová hudba Spišanček
 • ľudová hudba Spišanček prípravka pre najmenších žiakov
 • Sláčikový  orchester
 • Sláčikové kvarteto