O nás

Zameranie klavírneho oddelenia – naše ciele

 • vzbudiť u žiakov záujem o hudbu, priviesť ho k porozumenie hudby a k láske k nej
 • na hodinách v klavírnych triedach vystupňovať snahu o správnu interpretáciu klavírnych skladieb po stránke technickej i výrazovej.  Dbať o zachovanie odlišnosti jednotlivých štýlových období.
 • učiť žiakov aktívne vnímať hudbu a poukazovať na rozdiely v rôznych interpretáciách.
 • viesť žiakov k aktívnemu záujmu o kultúrne dianie v našom meste a k návštevám koncertov, usporiadaných školou alebo MKC.
 • všetci vyučujúci budú pripravovať svojich žiakov na verejné vystúpenia, usporiadané školou alebo inými kultúrnymi inštitúciami v meste.
 • každý vyučujúci v priebehu školského roka zorganizuje dva triedne koncerty, na ktorých sa žiaci budú učiť verejne vystupovať. Zároveň je to priestor na ich vzájomnú konfrontáciu, keď žiak posúdi svoj výkon a porovná sa s ostatnými.
 • v priebehu každého školského roku zorganizujeme klavírne koncerty podľa dohody s vyučujúcimi klavírnej hry, ktorých cieľom je deti naučiť vnímať hudbu a zvýšiť odbornosti ich vnímania. 
 • v  každom školskom roku prebehne školské kolo súťaže v klavírnej sólovej hre i v štvorručnej hre na klavíri a každé 2 roky usporadúvame súťažnú prehliadku v hra na klavíri pre deti z Prešovského a Košického kraja. Cieľom súťaží je konfrontovať hru našich žiakov so žiakmi iných škôl, porovnávať svoju úroveň a zvyšovať kvalitu našej práce v súlade so zvyšujúcou sa úrovňou hudobnej produkcie na Slovensku.
 • vo zvýšenej miere sa budeme venovať mimoriadne nadaným žiakom, ktorí sa zúčastnia aj klavírnych súťaží.
 • podľa požiadaviek žiakov príprava na ďalšie štúdiá na školách nášho zamerania.

 

Aké sú možnosti žiakov v našej škole?

 - možnosť hrať v hudobných telesách:

 • štvorručná hra na klavíri
 • hra v tanečných súboroch
 • hra v komorných telesách
 • zborový spev

- reprezentovať školu na súťažiach na Slovensku

- na hodinách sa venovať hudbe, ku ktorej má žiak najbližšie (ľudové piesne, jazz, vážna hudba, populárna hudba...)