HODOTIACA SPRÁVA Z ČINNOSTI
KLAVÍRNEHO ODDELENIA ZA ŠKOL. ROK 2018/2019

1/ Členovia klavírneho oddelenia

            V tomto školskom roku v klavírnom oddelení vyučovali títo pedagógovia:

 

Vedúca klavírneho odd.:     Ľubica Gábiková, DiS. art.

Členovia klavírneho oddelenia:         Mgr. Olena Ringošová       

                                                           Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

                                                           Anna Hojnošová, DiS. art.

                                                           Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

                                                           PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

                                                           Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

                                                           Eva Macejáková

                                                                      

2.         Štatistické údaje:

Nástroj: klavír

1./1./I.

2./1./I.

3./1./I.

4./1./I.

1./2./I.

2./2./I.

3./2./I.

4./2./I.

1./II.

2./II.

3./II.

4./II.

7

14

11

15

7

5

9

9

8

0

3

8

1

 Spolu:            PŠ: 7  

                        1. časť I. stupeň : 47

                        2. časť I. stupeň: 31               Spolu I. stupeň: 78

                        II. stupeň: 12

 

Spolu: 87 žiakov

           

3.         Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy:

Meno žiaka

Škola

Pripravil

 

 

Veronika Kacvinská

Karlova univerzita, odbor učiteľstvo hry na klavíri

Ľubica Gábiková, DiS. art.

           

 

4.         Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagógov

 

Jednorazové školenia:

- 19. 10. 2018 – Hudobná reč klasicizmu, lektor Mgr. Mária Dravecká, zúčastnili sa: Ľubica Gábiková, DiS. art., Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art., Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. art., Anna Hojnošová, DiS. art., Bc. Alena Mušutová, DiS. art., PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. a Mgr. Olena Ringošová.

 

5.         Koncerty, predstavenia, súťaže

 

Klavírne koncerty:                             20. 11. 2018, 30. 1. 2019, 9. 5. 2019

Koncert žiakov 4./1./I.:                      10. 6. 2019

Školské kolo klavírnej súťaže:            3. 4. 2019;  počet zúčastnených žiakov: 49

 

6.         Mimoškolské vystúpenia

Dátum

Názov akcie

Miesto konania

Meno žiaka

Vyučujúci

19. 10. 2018

Školenie

Hudobná reč klasicizmu

Dom kultúry,

Smižany

Veronika Kacvinská

Ľubica Gábiková,

DiS. art.

4. 4. 2019

Prvosienka

Gymnázium

Javorová ul.

Lýdia Pekárová

PhDr. Alexandra

Schmidtová, PhD.

22. 5. 2019

Akadémia ku Dňu rodiny

ZŠ Hutnícka ul.,

Spišská Nová Ves

Eliška Štapinská

Mgr. Lucia

Štapinská, DiS. art.

 

7.         Uplatnenie medziodborových vzťahov – dátum a názov akcie

 

Radovan Marcinčin z triedy  PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD. spolupracuje so sláčikovým zoskupením MOKAMA z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka

 

Žiačka Kamila Kavuličová z triedy PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD. spolupracuje s dychovým zoskupením Syrinx, ktorý vedie Mgr. Denisa Kotradyová, DiS. art.

 

Žiačka Kristína Dzurňáková  z triedy Mgr. Lucia Štapinskej, DiS. art. spolupracuje s dychovým komorným telesom pod vedením Jozefa Vysokaia, DiS. art.

 

Diana Bakošová z triedy Mgr. Lucia Štapinskej, DiS: art. spolupracuje s dychovým komorným zoskupením pod vedením Bc. Tatiany Ogurčákovej, DiS. art.

 

Eliška Lašková z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art. spolupracuje so školským komorným orchestrom pod vedením Mgr. Mariany Kacvinskej, DiS. art.

 

Naši  učitelia   účinkujú  v   učiteľskom   zbore   Chorus   Cantoris   (Mgr.   Lucia   Štapinská,   DiS.   art.,   Mgr. Olena Ringošová, PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD., Bc. Alena Mušutová, DiS. art., Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. art.).  Bc. Alena Mušutová, DiS. art. pracuje ako korepetítorka uvedeného zboru. So zborom účinkovali na týchto akciách:

Dátum

Názov akcie

Miesto

konania

30. 11. 2018

Spišské zborové dni

Gréckokatolícky chrám

Premenenia Pána

27. 2. 2019

Ocenenie Športovec roka

kino Mier

 

 

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori a absolvovali tieto mimoškolské vystúpenia:

Dátum

Názov akcie

Miesto

konania

Meno žiaka

/ učiteľ

Korepetítor

30.11.2018

Spišské zborové dni

Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

Chorus Cantoris

Ľubica Gábiková,

DiS. art.

3. 4. 2019

Tvorivé dielne

SZUŠ
Spišská Nová Ves

TO /

Mgr. Gabriela Váradi, DiS. art.

Mgr. Olena Ringošová

16. 4. 2019

4. ročník súťažnej

prehliadky v hre

na dychových nástrojoch

Spišská Nová Ves

Viktória Jakubcová, Judita Kotradyová, Sára Závecká, Karolína Kozáková, Lucia Leskovjanská, Mária Dučáková / Mgr. Denisy  Kotradyovej, DiS. art.

 

Alex Farkašovský, Tomotej Kopper, Katarína Pjonteková / Jozefa Vysokaia, DiS. art.

 

Alexandra Staniská, Katharine Anna Kuzma /  Bc. Tatiany  Ogurčákovej, DiS. art.

 

Katarína Turčanová / Mgr. Slavomíra Rakytu, DiS. art.

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.,

Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. art.,

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

17. 4. 2019

Súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch

Košice

Tamara Gurčíková / PaedDr. Mgr. art. Peter Šterbák,

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

2. 5. 2019

Výchovný koncert pre deti MŠ

Spišská Nová Ves

TO

žiačka PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka

Mgr. Olena Ringošová

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

23. 5. 2019

Moyzesov slávik

(spevácka súťaž)

Prešov

Ján Leibiczer /

Mgr. Gabriel Kopilec

Bc. Alena Mušutová, DiS. art.

29. 5. 2019

Koncert TO

kino Mier,

Spišská Nová Ves

žiaci TO / Mgr. Jana

Kamenická

Mgr. Stanislav Dvorský

 

 

8.         Splnenie stanoveného cieľa

 

- na hodinách sme vystupňovali snahu o správnu interpretáciu klavírnych skladieb po stránke technickej i výrazovej. Dbali sme o zachovanie odlišnosti jednotlivých štýlových období.

- učili sme žiakov aktívne vnímať hudbu a poukazovali sme na rozdiely v rôznych interpretáciách

- zapájali sme IKT do vyučovacieho procesu

- viedli sme žiakov k aktívnemu záujmu o kultúrne dianie v našom meste a k návštevám koncertov

            - plán práce sa riadil aj plánom podujatí školy, ktorý vypracovala riaditeľka školy na začiatku školského roku 2018 / 2019

            - všetci vyučujúci klavírnej hry pripravovali svojich žiakov na verejné vystúpenia, usporiadané školou. Každý vyučujúci zorganizoval dva triedne koncerty.

            - v priebehu školského roku 2018 / 2019 sme zorganizovali 3 klavírne koncerty. Cieľom bolo deti naučiť vnímať hudbu, zvýšiť odbornosti ich vnímania a prostredníctvom komornej atmosféry povzbudzovať žiakov k lepším výkonom počas vystúpenia na pódiu a znižovať trému u žiakov

            - 29. 3. 2019 zorganizovali Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art. a Anna Hojnošová, DiS. art. seminár pre svojich žiakov s cieľom odstrániť prehrať si súťažný repertoár a trému pred školským kolom klavírnej súťaže.

            - usporiadali sme školské kolo súťaže v klavírnej hre –  3. 4. 2019

            - vo zvýšenej miere sme sa venovali mimoriadne nadaným žiakom

            - podľa požiadaviek sme pripravovali žiakov na ďalšie štúdiá na školách nášho zamerania

            - spolupracovali sme s inými odbormi a oddeleniami

            - snažili sme sa zlepšovať komunikáciu s rodičmi

           

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori pre žiakov z tried sláčikových a dychových nástrojov :

p. uč. Mgr. L. Štapinská, DiS. art.:    žiaci z tried:                Roman Barabas, DiS. art.

                                                                                        Martin Puška, DiS. art.

                                                                                        Mgr. Martin Richnavský

                                                                                        Mgr. Denisa Kotradyová, DiS. art.

                                                           zbor:                      Mgr. Michaela Formelová

p. uč. Mgr. O. Ringošová:                 žiaci z tried:                TO

p. uč. A. Mušutová:                           žiaci z tried:                Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art.

                                                                                         Bc. Marek Kacvinský, DiS. art.

                                                                                         PaedDr. Mgr. art. Peter Šterbák

p. uč. Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. art.: žiaci z tried:       TO

                                                                                              Mgr. Gabriel Kopilec

                                                                                              Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS. art.

                                                                                              Mgr. Michaela Formelová

                                                                                              Jozefa Vysokai, DiS. art.

                                                                                              Mgr. Slavomír Rakyta, DiS. art.

                                                           zbor:                            Mgr. Michaela Formelová

 

9.         Oblasti, v ktorých dosahujú oddelenia veľmi dobré výsledky

 

- príprava žiakov na verejné vystúpenia (koncerty, kultúrne akcie v meste)

- príprava žiakov na súťaže

- spolupráca s inými oddeleniami hudobného odboru a inými odbormi v škole

 

10.       Strategický (všeobecný) cieľ v budúcom školskom roku

 

- pripravovať žiakov na vysokej profesionálnej úrovni na koncerty a súťaže

- zúčastňovať sa súťaží podľa ponúk

- zorganizovať 11. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre Prešovský a Košický kraj

- zúčastňovať sa školení podľa ponúk

- zlepšiť kvalitu práce so žiakmi

- naďalej zapájať IKT do vyučovacieho procesu

- pripraviť školské kolo v sólovej a štvorručnej hre na klavíri

- pripraviť žiakov na talentové skúšky (podľa požiadaviek)

- zorganizovať školské metodické stretnutie na tému interpretácia štýlových období: klasicizmus

 

11.       Naši najlepší žiaci

 

Na konci školského roka riaditeľka školy ocenila našich najlepších žiakov Elišku Laškovú, Kamilu Kavuličovú a Radovana Marcinčina za ich reprezentáciu školy na verejných vystúpeniach.

 

15. Iné:

 

Žiačka Júlia Kuchárová z triedy Mgr. Oleny Ringošovej hrá vo farskom kostole v Markušovciach.

 

Vyučujúca PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. sa 28. 3. 2019 zúčastnila so svojimi žiakmi v Košiciach koncertu, ktorý usporiadala ŠFK.

 

Žiak Štefan Fedák z triedy Anny Hojnošovej, DiS. art. hrá v kostole v Hrabušiciach.

 

Vyučujúca Mgr. Ľudmila Milčáková, DiS. art.  účinkuje v zbore Katolíckej univerzity v Ružomberku, v zoskupení Schola Cantorum Rossenbergensis.

 

Anna Hojnošová, DiS. art.  sa venovala výzdobe koncertných sál v ZUŠ a v Redute pred koncertmi a vyzdobila aj súťažné miestnosti na 4. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch dňa 16. 4. 2019.

 

Vyučujúca Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art. bola ocenená primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov.

 

PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. sa 11. 4. 2019 spolu so svojimi žiakmi zúčastnila medzinárodnej klavírnej súťaže v Košiciach ako pozorovatelia.

 

PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. spolupracuje s učiteľmi výtvarného odboru pri fotení a natáčaní koncertov a pri propagácii výsledkov našej školy na Facebooku

 

Ľubica Gábiková, DiS. art. vedie stránku klavírneho oddelenia na školskej internetovej stránke.

 

 

Hodnotiaca správa bola schválená vyučujúcimi na zasadnutí predmetovej komisie dňa 4. 6. 2019

 

 

Spracovala Ľ. Gábiková, DiS. art.                                                    V Spišskej Novej Vsi, 4. 6. 2019

 

 

HODNOTIACA SPRÁVA Z ČINNOSTI
KLAVÍRNEHO ODDELENIA ZA ŠKOL. ROK 2016/2017

1.         V tomto školskom roku v klavírnom oddelení vyučovali títo pedagógovia:

 

Vedúca klavírneho odd.:     Ľubica Gábiková, DiS. art.

 Členovia:                              

 • Mgr. Olena Ringošová                                                                                                                         
 • Mgr. L. Štapinská, DiS. art.
 • Anna Hojnošová, DiS. art.
 • Bc. Alena Mušutová, DiS. art.
 • PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.
 • Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.
 • Eva Macejáková
 • Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.

 

 

 

2.         Štatistické údaje

Počty žiakov:

1./1./I.

2./1./I.

3./1./I.

4./1./I.

1./2./I.

2./2./I.

3./2./I.

4./2./I.

1./II.

2./II.

3./II.

4./II.

3

15

12

9

5

8

10

8

2

6

5

1

4

 Spolu:            PŠ: 3  

                        1. časť I. stupeň : 41

                        2. časť I. stupeň: 28               Spolu I. stupeň: 69

                        II. stupeň: 16

 

Spolu: 88 žiakov

           

3.         Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy

 

            Za veľký úspech v našom povolaní považujeme prípravu žiakov na vyšší stupeň škôl. V tomto školskom roku sa podarilo úspešne vykonať talentovú skúšku žiačke Martine Mrovčákovej, ktorú pripravila Mgr. Olena Ringošová. Úspešná bola na prijímacích skúškach na Prešovskej univerzite, Filozofická fakulta, odbor hudobné umenie a slovenský jazyk a aj na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča, Košice

      

4.         Koncerty, predstavenia, súťaže

 

V tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastňovali školských koncertov, ale usporiadali sme aj 4 klavírne koncerty: 11. 12. 2018, 19. 2. 2018, 26. 3. 2018 a 22. 5. 2018.

Školské kolo klavírnej súťaže prebehlo dňa 12. 3. 2018 a zúčastnilo sa ho 35 žiakov.

 

5.         Mimoškolské vystúpenia

 

            Naši žiaci využívajú poznatky, ktoré získali v našej škole, aj k verejným vystúpeniam mimo pôdu našej školy. Často krát účinkujú v svojich školách na akciách, ako napr. vianočné posedenie, triedne posedenie alebo na akciách školy. Okrem týchto vystúpení však účinkujú aj pri iných príležitostiach, napr.:

Dátum

Názov akcie

Miesto konania

Meno žiaka

Vyučujúci

25. 9. 2017

Školské RZ

ZUŠ SNV

Tomáš Palušák

Ľ. Gábiková, DiS. art.

22. 11. 2018

Project Club

s A. Buranovským

SNV,

Reduta

Eliška Lašková

Veronika Kacvinská

Ľ. Gábiková, DiS. art.

5. 3. 2018

Vansovej Lomnička

GUS SNV

Tomáš Palušák

Ľ. Gábiková, DiS. art.

5. 4. 2018

Vernisáž výstavy

GUS SNV

Patrícia Geciová

Ľ. Gábiková, DiS. art.

 

Žiaci nášho oddelenia spolupracujú aj s inými zoskupeniami v našej škole a spolu s nimi sa zúčastňujú aj kultúrnych akcií, na ktorých uvedené telesá hrajú. Ide o:

- žiačku Viktóriu Rusnákovú z triedy PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD., ktorá spoluúčinkovala na koncerte pre MŠ – 2. 5. 2018

- Radovan Marcinčin z triedy  PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD. spolupracuje so sláčikovým zoskupením MOKAMA z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka

- žiačka Kamila Kavuličová z triedy PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD. korepetovala svoju sestru, ktorá študuje hru na husliach v triede PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka.

- žiačka Patrícia Petrušková z triedy Mgr. Lucia Štapinskej, DiS. art. pracovala ako korepetítorka pri flautovom súbore Syrinx z triedy Mgr. Denisy Kotradyovej,. DiS. art.

- žiačka Júlia Kuchárová z triedy Mgr. Oleny Ringošovej hrá vo farskom kostole v Markušovciach.

 

Naši  učitelia   účinkujú  v   učiteľskom   zbore   Chorus   Cantoris   (Mgr.   L.   Štapinská,   DiS.   art.,   Mgr. O. Ringošová, PhDr. A. Schmidtová, PhD., Bc. Alena Mušutová, DiS. art.).  Bc. Alena Mušutová, DiS. art. pracuje ako korepetítorka uvedeného zboru. So zborom účinkovali na týchto akciách:

- 15. 2. 2018 – Ocenenie  športovca roka v Športovej hale

- 27. 3. 2018 – Mestské oslavy Dňa učiteľov, Divadlo

 

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori a absolvovali tieto mimoškolské vystúpenia:

Dátum

Názov akcie

Miesto

konania

Meno žiaka

/ učiteľ

Korepetítor

22. a 24. 11. 2018

Celoslovenská súťaž v hre na drevených dych. nástrojoch

Nižná na Orave

A. Almássyová,

V. Jakubcová /

Mgr. D. Kotradyová, DiS. art.

Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.

23. 2. 2018

6. ročník krajskej dych. súťaže „zahrajme si pre radosť“

Prešov

L. Leskovjanská,

K. Kozáková /

Mgr. D. Kotradyová, DiS. art.

A. Pačnárová /

Bc. T. Ogurčáková, DiS. art.

Mgr. J. Blaščáková,

DiS. art.

13. 3. 2018

Tvorivé dielne

ZUŠ SNV

TO

Bc. Ľ.  Milčáková,

DiS. art.

Mgr. O. Ringošová

5. 4. 2018

Vernisáž výstavy

GUS SNV

A. Pačnárová

a K. A. Kuzma /

Bc. T. Ogurčáková, DiS. art.

Ľ. Gábiková, DiS. art.

2. 5. 2018

 

 

Výchovný koncert pre MŠ

 

ZUŠ SNV

 

 

M. Cvoreň /

Mgr. M. Kacvinská, DiS. art.

A. Kleščová /

Mgr. G. Kopilec

Bc. Ľ.  Milčáková,

DiS. art.

 

 

10. 5. 2018

Spevácka súťaž

P. Dvorského

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

A. Salanciová /

Mgr. G. Kopilec

Bc. A. Mušutová,

DiS. art.

 

Vyučujúca Bc. Ľ. Milčáková, DiS. art.  účinkuje v zbore Katolíckej univerzity v Ružomberku, v zoskupení Schola Cantorum Rossenbergensis a pôsobí ako kantor / organista vo Farskom kostole v Ružomberku (farnosť Ohradzany).

 

6.         Výsledky zo súťaží

 

            22. 3. 2018 sa v Rožňave uskutočnila klavírna súťaž Klavír 2018. Zúčastnili sa jej žiačky Miriama Mederyová a Patrícia Petrušková, obe z triedy Mgr. L. Štapinskej, DiS. art. Miriama Mederyová získala bronzové a Patrícia Petrušková zlaté pásmo. Ocenenie za prípravu žiakov na súťaž dostala aj ich vyučujúca.

 

                10. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnil výročný, už 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri.   Naše výsledky: v zlatom pásme sa umiestnili: Lucia Popreňáková, Patrícia Geciová, Eliška Lašková, Tomáš Palušák z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art., Zoja Jendrálová z triedy Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art. a Patrícia Petrušková z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art. V striebornom pásme sa umiestnili Veronika Kacvinská z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art. a Miriama Mederyová z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

                17. 4. 2018 sa konala Celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou v  Ružomberku, Patrícia Petrušková sa v III. kategórii v hre na klavíri umiestnila na 2. mieste. Žiačka je z triedy Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

 

7.         Plnenie nášho stanoveného cieľa

 

- na hodinách v klavírnych triedach sme vystupňovali snahu o správnu interpretáciu klavírnych skladieb po stránke technickej i výrazovej. Dbali sme na zachovanie odlišnosti jednotlivých štýlových období.

- učili sme žiakov aktívne vnímať hudbu a poukazovali sme na rozdiely v rôznych interpretáciách

- vo vyučovaní sme využívali IKT

- viedli sme žiakov k aktívnemu záujmu o kultúrne dianie v našom meste a k návštevám koncertov, usporiadaných školou alebo MKC

- všetci vyučujúci pripravovali svojich žiakov na verejné vystúpenia, usporiadané školou alebo inými kultúrnymi inštitúciami v meste. Každý vyučujúci v priebehu školského roka zorganizoval dve triedne besiedky

- v priebehu školského roku 2017/2018 sme zorganizovali 4 klavírne koncerty

- zorganizovali sme školské kolo súťaže v klavírnej hre

- zorganizovali sme 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre Prešovský a Košický kraj

- vo zvýšenej miere sme sa venovali mimoriadne nadaným žiakom

 

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori pre žiakov z tried sláčikových a dychových nástrojov :

p. uč. Mgr. L. Štapinská, DiS. art.:    žiaci z tried:                Roman Barabas, DiS. art.

                                                                                              Mgr. Martin Richnavský

                                                                                              Mgr. Zdenka Poklembová, DiS. art.

                                                           zbor:                           Mgr. Gabriel Kopilec

p. uč. Mgr. O. Ringošová:                 žiaci z tried:                TO

p. uč. A. Mušutová:                           žiaci z tried:                Mgr. M. Kacvinskej, DiS. art.

                                                                                              M. Kacvinského, DiS: art.

                                                                                              A. Motulkovej

                                                                                              J. Vysokaia, DiS. art.

                                                                                              PaedDr. Mgr. art. P. Šterbáka

p. uč. Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.: žiaci z tried:          TO

                                                                                              Mgr. Gabriel Kopilec

                                                                                              Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS. art.

                                                           zbor:                           Mgr. Zdenka Poklembová, DiS. art.

p. uč. Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.: žiaci z triedy:          Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS. art.

 

8.         Oblasti, v ktorých dosahuje naše oddelenie veľmi dobré výsledky

 

- príprava žiakov na verejné vystúpenia (koncerty, kultúrne akcie v meste)

- príprava žiakov na súťaže

- spolupráca s inými oddeleniami hudobného odboru a inými odbormi v škole

 

9.         Strategický (všeobecný) cieľ v budúcom školskom roku

 

- pripravovať žiakov na vysokej profesionálnej úrovni na koncerty a súťaže

- zapojiť IKT do vyučovacieho procesu

- pripraviť školské kolo v sólovej a štvorručnej hre na klavíri

- pripraviť žiakov na súťaže podľa aktuálnych ponúk

- pripraviť žiakov na talentové skúšky (podľa požiadaviek)

 

10.       Najlepší žiaci

 

            V klavírnom oddelení máme žiakov, ktorí vo zvýšenej miere reprezentujú klavírne oddelenie a našu školu na verejných vystúpeniach a súťažiach, kde dosahujú mimoriadne pekné výsledky. Aj v tomto školskom roku sa naša pani riaditeľka, Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. rozhodla oceniť najlepších žiakov. Ide o:

Meno žiaka

Za akú aktivitu

Triedny učiteľ

Palušák Tomáš

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Kacvinská Veronika

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Popreňáková Lucia

reprezentáciu školy na súťaži

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Lašková Eliška

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Geciová Patrícia

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Jendrálová Zoja

reprezentáciu školy na súťaži

Bc. ľ. Milčáková, DiS. art.

Petrušková Patrícia

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Mgr. L. Štapinská, DiS. art.

Mederyová Miriama

reprezentáciu školy na súťažiach

Mgr. L. Štapinská, DiS. art.

 

11. Naše ďalšie aktivity:

 

- 3. 10. 2017 sme usporiadali sme metodické stretnutie na tému postavenie ruky, tvorba klavírneho tónu, dynamiky a farebnosti, lektorom bola vedúca klavírneho oddelenia Ľ. Gábiková, DiS. art.

- vyučujúca PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. sa 27. 3. 2018 zúčastnila so svojimi žiakmi v Košiciach Koncertu pre mládež, ktorý usporiadala ŠFK.

- Anna Hojnošová, DiS. art. spolupracovala s učiteľmi výtvarného odboru pri úprave koncertných sál v ZUŠ a v Redute pred verejnými koncertmi: 8. 11. 2017 (škola), 19. 12. 20107 (Reduta), 25. 1. 2018 (škola), 7. 2. 2018 (Reduta), 12. a 13. 2. 2018 (škola), 21. 3. 2018 (škola), 16. 4. 2018 (škola), 12. a 13. 6. 2018 (škola), 15., 18. a 19. 6. 2018 (Reduta). Pomáhala aj vyzdobiť súťažné miestnosti na 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri dňa 10. 4. 2018 (4 miestnosti – škola).

- PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. spolupracuje s učiteľmi výtvarného odboru pri fotení a natáčaní koncertov a pri propagácii výsledkov našej školy na Facebooku

 

- vedúca klavírneho oddelenia Ľ. Gábiková, DiS. art. vedie stránku klavírneho oddelenia na školskej internetovej stránke.

 

            Všetkým učiteľom klavírneho oddelenia ďakujeme za ich prácu v tomto školskom roku, želáme im peknú dovolenku a v novom školskom roku veľa síl a chuti do ďalšej, dúfame, rovnako kvalitnej práce.

 

 

 

 

HODNOTIACA SPRÁVA Z ČINNOSTI
KLAVÍRNEHO ODDELENIA ZA ŠKOL. ROK 2016/2017

1.         V tomto školskom roku v klavírnom oddelení vyučovali títo pedagógovia:

 

Vedúca klavírneho odd.:     Ľubica Gábiková, DiS. art.

 Členovia:                              

 • Mgr. Olena Ringošová                                                                                                                         
 • Mgr. L. Štapinská, DiS. art.
 • Anna Hojnošová, DiS. art.
 • Bc. Alena Mušutová, DiS. art.
 • PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.
 • Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.
 • Eva Macejáková
 • Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.

 

2.         Štatistické údaje

Počty žiakov:

 

1./1./I.

2./1./I.

3./1./I.

4./1./I.

1./2./I.

2./2./I.

3./2./I.

4./2./I.

1./II.

2./II.

3./II.

4./II.

3

15

12

9

5

8

10

8

2

6

5

1

4

 Spolu:            PŠ: 3  

                        1. časť I. stupeň : 41

                        2. časť I. stupeň: 28               Spolu I. stupeň: 69

                        II. stupeň: 16

 

Spolu: 88 žiakov

           

3.         Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy

 

            Za veľký úspech v našom povolaní považujeme prípravu žiakov na vyšší stupeň škôl. V tomto školskom roku sa podarilo úspešne vykonať talentovú skúšku žiačke Martine Mrovčákovej, ktorú pripravila Mgr. Olena Ringošová. Úspešná bola na prijímacích skúškach na Prešovskej univerzite, Filozofická fakulta, odbor hudobné umenie a slovenský jazyk a aj na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča, Košice

      

4.         Koncerty, predstavenia, súťaže

 

V tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastňovali školských koncertov, ale usporiadali sme aj 4 klavírne koncerty: 11. 12. 2018, 19. 2. 2018, 26. 3. 2018 a 22. 5. 2018.

Školské kolo klavírnej súťaže prebehlo dňa 12. 3. 2018 a zúčastnilo sa ho 35 žiakov.

 

5.         Mimoškolské vystúpenia

 

            Naši žiaci využívajú poznatky, ktoré získali v našej škole, aj k verejným vystúpeniam mimo pôdu našej školy. Často krát účinkujú v svojich školách na akciách, ako napr. vianočné posedenie, triedne posedenie alebo na akciách školy. Okrem týchto vystúpení však účinkujú aj pri iných príležitostiach, napr.:

 

Dátum

Názov akcie

Miesto konania

Meno žiaka

Vyučujúci

25. 9. 2017

Školské RZ

ZUŠ SNV

Tomáš Palušák

Ľ. Gábiková, DiS. art.

22. 11. 2018

Project Club

s A. Buranovským

SNV,

Reduta

Eliška Lašková

Veronika Kacvinská

Ľ. Gábiková, DiS. art.

5. 3. 2018

Vansovej Lomnička

GUS SNV

Tomáš Palušák

Ľ. Gábiková, DiS. art.

5. 4. 2018

Vernisáž výstavy

GUS SNV

Patrícia Geciová

Ľ. Gábiková, DiS. art.

 

Žiaci nášho oddelenia spolupracujú aj s inými zoskupeniami v našej škole a spolu s nimi sa zúčastňujú aj kultúrnych akcií, na ktorých uvedené telesá hrajú. Ide o:

- žiačku Viktóriu Rusnákovú z triedy PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD., ktorá spoluúčinkovala na koncerte pre MŠ – 2. 5. 2018

- Radovan Marcinčin z triedy  PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD. spolupracuje so sláčikovým zoskupením MOKAMA z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka

- žiačka Kamila Kavuličová z triedy PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD. korepetovala svoju sestru, ktorá študuje hru na husliach v triede PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka.

- žiačka Patrícia Petrušková z triedy Mgr. Lucia Štapinskej, DiS. art. pracovala ako korepetítorka pri flautovom súbore Syrinx z triedy Mgr. Denisy Kotradyovej,. DiS. art.

- žiačka Júlia Kuchárová z triedy Mgr. Oleny Ringošovej hrá vo farskom kostole v Markušovciach.

 

Naši  učitelia   účinkujú  v   učiteľskom   zbore   Chorus   Cantoris   (Mgr.   L.   Štapinská,   DiS.   art.,   Mgr. O. Ringošová, PhDr. A. Schmidtová, PhD., Bc. Alena Mušutová, DiS. art.).  Bc. Alena Mušutová, DiS. art. pracuje ako korepetítorka uvedeného zboru. So zborom účinkovali na týchto akciách:

- 15. 2. 2018 – Ocenenie  športovca roka v Športovej hale

- 27. 3. 2018 – Mestské oslavy Dňa učiteľov, Divadlo

 

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori a absolvovali tieto mimoškolské vystúpenia:

 

Dátum

Názov akcie

Miesto

konania

Meno žiaka

/ učiteľ

Korepetítor

22. a 24. 11. 2018

Celoslovenská súťaž v hre na drevených dych. nástrojoch

Nižná na Orave

A. Almássyová,

V. Jakubcová /

Mgr. D. Kotradyová, DiS. art.

Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.

23. 2. 2018

6. ročník krajskej dych. súťaže „zahrajme si pre radosť“

Prešov

L. Leskovjanská,

K. Kozáková /

Mgr. D. Kotradyová, DiS. art.

A. Pačnárová /

Bc. T. Ogurčáková, DiS. art.

Mgr. J. Blaščáková,

DiS. art.

13. 3. 2018

Tvorivé dielne

ZUŠ SNV

TO

Bc. Ľ.  Milčáková,

DiS. art.

Mgr. O. Ringošová

5. 4. 2018

Vernisáž výstavy

GUS SNV

A. Pačnárová

a K. A. Kuzma /

Bc. T. Ogurčáková, DiS. art.

Ľ. Gábiková, DiS. art.

2. 5. 2018

 

 

Výchovný koncert pre MŠ

 

ZUŠ SNV

 

 

M. Cvoreň /

Mgr. M. Kacvinská, DiS. art.

A. Kleščová /

Mgr. G. Kopilec

Bc. Ľ.  Milčáková,

DiS. art.

 

 

10. 5. 2018

Spevácka súťaž

P. Dvorského

ZUŠ Košice,

Bernolákova ul.

A. Salanciová /

Mgr. G. Kopilec

Bc. A. Mušutová,

DiS. art.

 

Vyučujúca Bc. Ľ. Milčáková, DiS. art.  účinkuje v zbore Katolíckej univerzity v Ružomberku, v zoskupení Schola Cantorum Rossenbergensis a pôsobí ako kantor / organista vo Farskom kostole v Ružomberku (farnosť Ohradzany).

 

6.         Výsledky zo súťaží

 

            22. 3. 2018 sa v Rožňave uskutočnila klavírna súťaž Klavír 2018. Zúčastnili sa jej žiačky Miriama Mederyová a Patrícia Petrušková, obe z triedy Mgr. L. Štapinskej, DiS. art. Miriama Mederyová získala bronzové a Patrícia Petrušková zlaté pásmo. Ocenenie za prípravu žiakov na súťaž dostala aj ich vyučujúca.

 

                10. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnil výročný, už 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri.   Naše výsledky: v zlatom pásme sa umiestnili: Lucia Popreňáková, Patrícia Geciová, Eliška Lašková, Tomáš Palušák z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art., Zoja Jendrálová z triedy Bc. Ľudmily Milčákovej, DiS. art. a Patrícia Petrušková z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art. V striebornom pásme sa umiestnili Veronika Kacvinská z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art. a Miriama Mederyová z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.

                17. 4. 2018 sa konala Celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou v  Ružomberku, Patrícia Petrušková sa v III. kategórii v hre na klavíri umiestnila na 2. mieste. Žiačka je z triedy Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

 

7.         Plnenie nášho stanoveného cieľa

 

- na hodinách v klavírnych triedach sme vystupňovali snahu o správnu interpretáciu klavírnych skladieb po stránke technickej i výrazovej. Dbali sme na zachovanie odlišnosti jednotlivých štýlových období.

- učili sme žiakov aktívne vnímať hudbu a poukazovali sme na rozdiely v rôznych interpretáciách

- vo vyučovaní sme využívali IKT

- viedli sme žiakov k aktívnemu záujmu o kultúrne dianie v našom meste a k návštevám koncertov, usporiadaných školou alebo MKC

            - všetci vyučujúci pripravovali svojich žiakov na verejné vystúpenia, usporiadané školou alebo inými kultúrnymi inštitúciami v meste. Každý vyučujúci v priebehu školského roka zorganizoval dve triedne besiedky

            - v priebehu školského roku 2017/2018 sme zorganizovali 4 klavírne koncerty

            - zorganizovali sme školské kolo súťaže v klavírnej hre

            - zorganizovali sme 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre Prešovský a Košický kraj

            - vo zvýšenej miere sme sa venovali mimoriadne nadaným žiakom

 

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori pre žiakov z tried sláčikových a dychových nástrojov :

p. uč. Mgr. L. Štapinská, DiS. art.:    žiaci z tried:                Roman Barabas, DiS. art.

                                                                                              Mgr. Martin Richnavský

                                                                                              Mgr. Zdenka Poklembová, DiS. art.

                                                           zbor:                           Mgr. Gabriel Kopilec

p. uč. Mgr. O. Ringošová:                 žiaci z tried:                TO

p. uč. A. Mušutová:                           žiaci z tried:                Mgr. M. Kacvinskej, DiS. art.

                                                                                              M. Kacvinského, DiS: art.

                                                                                              A. Motulkovej

                                                                                              J. Vysokaia, DiS. art.

                                                                                              PaedDr. Mgr. art. P. Šterbáka

p. uč. Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.: žiaci z tried:          TO

                                                                                              Mgr. Gabriel Kopilec

                                                                                              Bc. Tatiana Ogurčáková, DiS. art.

                                                           zbor:                           Mgr. Zdenka Poklembová, DiS. art.

p. uč. Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.: žiaci z triedy:          Mgr. Denisy Kotradyovej, DiS. art.

 

8.         Oblasti, v ktorých dosahuje naše oddelenie veľmi dobré výsledky

 

- príprava žiakov na verejné vystúpenia (koncerty, kultúrne akcie v meste)

- príprava žiakov na súťaže

- spolupráca s inými oddeleniami hudobného odboru a inými odbormi v škole

 

9.         Strategický (všeobecný) cieľ v budúcom školskom roku

 

- pripravovať žiakov na vysokej profesionálnej úrovni na koncerty a súťaže

- zapojiť IKT do vyučovacieho procesu

- pripraviť školské kolo v sólovej a štvorručnej hre na klavíri

- pripraviť žiakov na súťaže podľa aktuálnych ponúk

- pripraviť žiakov na talentové skúšky (podľa požiadaviek)

 

10.       Najlepší žiaci

 

            V klavírnom oddelení máme žiakov, ktorí vo zvýšenej miere reprezentujú klavírne oddelenie a našu školu na verejných vystúpeniach a súťažiach, kde dosahujú mimoriadne pekné výsledky. Aj v tomto školskom roku sa naša pani riaditeľka, Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. rozhodla oceniť najlepších žiakov. Ide o:

 

Meno žiaka

Za akú aktivitu

Triedny učiteľ

Palušák Tomáš

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Kacvinská Veronika

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Popreňáková Lucia

reprezentáciu školy na súťaži

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Lašková Eliška

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Geciová Patrícia

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Ľ. Gábiková, DiS. art.

Jendrálová Zoja

reprezentáciu školy na súťaži

Bc. ľ. Milčáková, DiS. art.

Petrušková Patrícia

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Mgr. L. Štapinská, DiS. art.

Mederyová Miriama

reprezentáciu školy na súťažiach

Mgr. L. Štapinská, DiS. art.

 

11. Naše ďalšie aktivity:

 

- 3. 10. 2017 sme usporiadali sme metodické stretnutie na tému postavenie ruky, tvorba klavírneho tónu, dynamiky a farebnosti, lektorom bola vedúca klavírneho oddelenia Ľ. Gábiková, DiS. art.

- vyučujúca PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. sa 27. 3. 2018 zúčastnila so svojimi žiakmi v Košiciach Koncertu pre mládež, ktorý usporiadala ŠFK.

- Anna Hojnošová, DiS. art. spolupracovala s učiteľmi výtvarného odboru pri úprave koncertných sál v ZUŠ a v Redute pred verejnými koncertmi: 8. 11. 2017 (škola), 19. 12. 20107 (Reduta), 25. 1. 2018 (škola), 7. 2. 2018 (Reduta), 12. a 13. 2. 2018 (škola), 21. 3. 2018 (škola), 16. 4. 2018 (škola), 12. a 13. 6. 2018 (škola), 15., 18. a 19. 6. 2018 (Reduta). Pomáhala aj vyzdobiť súťažné miestnosti na 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri dňa 10. 4. 2018 (4 miestnosti – škola).

- PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. spolupracuje s učiteľmi výtvarného odboru pri fotení a natáčaní koncertov a pri propagácii výsledkov našej školy na Facebooku

 

- vedúca klavírneho oddelenia Ľ. Gábiková, DiS. art. vedie stránku klavírneho oddelenia na školskej internetovej stránke.

 

            Všetkým učiteľom klavírneho oddelenia ďakujeme za ich prácu v tomto školskom roku, želáme im peknú dovolenku a v novom školskom roku veľa síl a chuti do ďalšej, dúfame, rovnako kvalitnej práce.

 

 

 

 

HODNOTIACA SPRÁVA Z ČINNOSTI  
KLAVÍRNEHO ODDELENIA ZA ŠKOL. ROK 2016/2017

1/ Členovia klavírneho oddelenia

            V tomto školskom roku v klavírnom oddelení vyučovali títo pedagógovia:

 

Vedúca klavírneho odd.:       Ľubica Gábiková, DiS. art.

Členovia:                              Mgr. Olena Ringošová                                                                                                                            Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

                                             Anna Hojnošová, DiS. art.

                                             Bc. Alžbeta Kamenická, DiS. art.

                                             Alena Mušutová, DiS. art.

                                             PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

                                             Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

                                             Eva Macejáková

                                             Miriam Bednárová

 

2.         Štatistické údaje:

Rozloženie žiakov v ročníkoch:

1./1./I.

2./1./I.

3./1./I.

4./1./I.

1./2./I.

2./2./I.

3./2./I.

4./2./I.

1./II.

2./II.

3./II.

4./II.

6

13

9

6

13

9

9

1

11

4

1

3

5

 

Spolu   PŠ: 6   

Spolu I. stupeň: 77

Spolu II. stupeň: 13

 

Počty absolventov: Primárnu časť I. stupňa ukončilo 13 žiakov, sekundárnu 11. Štúdium na II. stupni ukončilo 5 žiakov.

 

Spolu v klavírnom oddelení študovalo 89 žiakov

           

3.         Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy:

 

Meno žiaka:   Daniel Martavuz

Škola:            Konzervatórium Bratislava

 

4.         Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagógov

 

            Naši pedagógovia veľmi dobre chápu, že vývoj ide stále dopredu, a že ak nechceme zaostávať za súčasnými trendmi, musíme si neustále prehlbovať svoje vedomosti, zúčastňovať sa školení, kurzov, otvorených hodín a podobne. V tomto školskom roku si svoj obzor rozširovali učitelia:

 

Na kontinuálnom vzdelávaní:

Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

Kretivizácia osobnosti učiteľa

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

 

Svoje vzdelanie na vysokých školách si dopĺňali:

Katolícka univerzita v Ružomberku – odbor cirkevná hudba a hudobné umenie:   Alena Mušutová, DiS. art., Katarína Roguľová, DiS. art. - 3. ročník bakalárskeho štúdia

Katolícka univerzita v Ružomberku – odbor cirkevná hudba a hudobné umenie:          Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art. – 1. ročník magisterského štúdia

 

Počas materskej dovolenky našu učiteľku Bc. Alžbetu Kamenickú, DiS. art. zastupovala aj študentka Konzervatória v Košiciach Miriam Bednárová, ktorá v súčasnosti ukončila 5. ročník.

Jednorazové školenia absolvovali:

 

1./ Barok v klavírnej hre:

 24. 4. 2017 v letohrádku Dardanely, lektor: Mgr. Mária Dravecká

Zúčastnili sa: Ľubica Gábiková, DiS. art., Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art., Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art., Alena Mušutová, DiS. art., PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD., Anna Hojnošová, DiS. art.

 

2./ Štýlová interpretácia klavírnych skladieb, lektor: Prof. MgA. René Adámek, Ružomberok, 31. 3. 2017 Zúčastnila sa: Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

 

3./ Master Class detí s postihnutím, lektor: Prof. MgA. René Adámek, Ružomberk

Zúčastnila sa: Bc. Ľudmila Milčáková, DiS. art.

 

 

5.         Koncerty, predstavenia, súťaže

 

Nie každé oddelenie vyvíja takú aktivitu, ako naše. Je to pochopiteľné, pretože hru na klavíri študuje najviac žiakov hudobného odboru. Máme veľmi šikovné deti, ktoré si pripravia repertoár pre prezentáciu na verejnosti, lenže nie každý môže hrať na školských koncertoch. Veď posúďte sami: v hudobnom odbore študuje v súčasnosti 344 žiakov. Príležitosť vystúpiť na verejnom koncerte samozrejme majú aj žiaci iných oddelení. Škola ročne organizuje 7 koncertov, na každom z nich môže vystúpiť maximálne 20 – 22 žiakov, čo je pri takom obrovskom počte žiakov žalostne málo. Preto každoročne organizujeme klavírne koncerty, kde sa majú možnosť prezentovať naši najšikovnejší žiaci. V tomto školskom roku sme zorganizovali 5 klavírnych koncertov:  7. 11. 2016, 8. 2. 2017, 16. 2. 2017, 3. 5. 2017 a 7. 6. 2017.

            Okrem toho sme 14. 6. 2017 zorganizovali záverečný koncert pre žiakov 4. ročníka, ktorí končia primárne vzdelávanie.

A každoročne organizujeme aj školské kolo klavírnej súťaže. V tomto školskom roku prebiehalo dňa 15. 3. 2017 a zúčastnilo sa ho 25  žiakov.

 

6.         Mimoškolské vystúpenia

 

            Naši žiaci a pedagógovia sú veľmi činní. Na verejnosti sa prezentujú nielen na školských koncertoch, ale aj na iných akciách. Spolupracujeme s kultúrnymi inštitúciami v meste a na požiadanie zabezpečujeme kultúrny program pri rôznych akciách. V tomto školskom roku ste sa mali možnosť stretnúť s našimi žiakmi:

Dátum

Názov akcie

Miesto konania

Meno žiaka

Vyučujúci

9. 9. 2016

Dni európskej únie

Reduta

SNV

Tomáš Palušák

Ľubica Gábiková, DiS. art.

27.11.2016

Ochutnávka vín

Metropol

SNV

Tomáš Palušák

Ľubica Gábiková, DiS. art.

12.12.2016

Čaro Vianoc

Reduta

SNV

Veronika Kacvinská

Ľubica Gábiková, DiS. art.

15.12.2016

Otvorenie výstavy

Jubilanti 2016

GUS SNV

Tomáš Palušák

Veronika Kacvinská

Katarína Ema Kubičárová

Ľubica Gábiková, DiS. art.

22.12.2016

Vystúpenie

Madaras

SNV

Soňa Lešková

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

24. 1. 2017

Otvorenie výstavy

GUS SNV

Katarína Ema Kubičárová

Ľubica Gábiková, DiS. art.

20. 3. 2017

Vansovej Lomnička

GUS SNV

Tomáš Palušák

Ľubica Gábiková, DiS. art.

24. 4. 2017

Barok v klavírnej hre

Dardanely

Markušovce

Daniel Martavuz

Anna Hojnošová, DiS. art.

 

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori a absolvovali tieto mimoškolské vystúpenia:

Dátum

Názov akcie

Miesto

konania

Meno žiaka

a meno učiteľa

Korepetítor

11. 12. 2016

Ochutnávka vín

Metropol

Mgr. Mariana Kacvinská, DiS. art.,

Mgr. Denisa Kotradyová, DiS. art.

Mgr. Lucia

Štapinská, DiS. art.

22. 12. 2016

Vystúpenie

Madaras

Spevácky zbor /

Mgr. Andrea

Marchynová, DiS. art.

Mgr. Lucia

Štapinská, DiS. art.

28. 3. 2017

Mestské oslavy

Dňa učiteľov

Reduta,

SNV

Mgr. Mariana

Kacvinská, DiS. art.

Ľubica

Gábiková, DiS. art.

4. 4. 2017

3. roč. súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch

ZUŠ SNV

Katarína Pjonteková,

Lenka Kopaničáková,

Ján Čonka,

Pavol Dzurik,

Alex Farkašovský /

Jozef  Vysokai, DiS. art.

Ľubica

Gábiková, DiS. art.

Karolína Kozáková,

Soňa Školníčková,

Lucia Leskovjanská,

Viktória Jakubcová /

Mgr. Denisa

Kotradyová, DiS. art.

Bc. Ľudmila

Milčáková, DiS. art.

Sára Závecká,

Judita Kotradyová /

Tatiana Prejsová, DiS. art.

Alena

Mušutová, DiS. art.

Tamara Ďurišková,

Katharine Anna Kuzma /

Tatiana Prejsová, DiS. art.

Bc. Ľudmila

Milčáková, DiS. art.

Katrin Da Cruz /

Mgr. Denisa

Kotradyová, DiS. art.

Alena

Mušutová, DiS. art.

12. 4. 2017

Súťažná prehliadka

v hre na sláčikových nástrojoch

Košice

Miroslav Pecha /

Roman Barabas, DiS. art.

Mgr. Lucia

Štapinská, DiS. art.

21. 4. 2017

Husľová súťaž Rudolfa Országha

Kremnica

Tamara Gurčíková/

PaedDr. Mgr. art.

Peter Šterbák

Alena

Mušutová, DiS. art.

 

5. 5. 2017

Výchovný koncert pre deti MŠ

ZUŠ SNV

Ester Mareková,

Nela Nováková,

Alexandra Kleščová /

Mgr. Andrea

Marchynová, DiS. art.

Mgr. Lucia

Štapinská, DiS. art.

5. 5. 20

Tvorivé dielne

ZUŠ SNV

TO / Mgr. Gabriela

Váradi, DiS. art.

Mgr. Olena Ringošová

 

Okrem toho:

 

Katarína Ema Kubičárová z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art. spolupracuje so sláčikovým zoskupením MOKAMA z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka

 

Patrícia Petrušková z triedy Mgr. Lucie Štapinskej spolupracuje so súborom zobcových fláut Syrinx

 

Miriam Mederyová  z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art. – 5. 5. 2017 – spoluúčinkovala na výchovnom koncerte pre MŠ

 

Anna Hojnošová, DiS. art. spolupracovala s učiteľmi výtvarného odboru pri úprave koncertných sál v ZUŠ a v Redute pred verejnými koncertmi: 16. 11. 2016 (škola), 21. 12. 2016 (Reduta), 24. 1. 2017 (Reduta), 30. 1. 2017 (škola), 14. 2. 2017 (škola), 22. 3. 2017 (škola), 27. 3. 2017 (škola), 12. 6. 2017 (škola) 20. 6. 2017 (Reduta) a pred klavírnymi koncertmi (škola): 7. 11. 2016, 8. 2. 2017, 16. 2. 2017, 3. 5. 2017, 7. 6. 2017. Pomáhala aj vyzdobiť súťažné miestnosti na 3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch dňa 4. 4. 2017 (4 miestnosti – škola).

 

PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD. spolupracuje s učiteľmi výtvarného odboru pri fotení a natáčaní koncertov a pri propagácii výsledkov našej školy na Facebooku

 

7.         Splnenie stanoveného cieľa

 

            Aj v tomto školskom roku sme sledovali určité ciele, ktoré sa nám podarilo splniť:

- na hodinách v klavírnych triedach sme vystupňovali snahu o správnu interpretáciu klavírnych skladieb po stránke technickej i výrazovej. Dbali sme na zachovanie odlišnosti jednotlivých štýlových období.

- učili sme žiakov aktívne vnímať hudbu a poukazovali sme na rozdiely v rôznych interpretáciách

- vo vyučovaní sme využívali IKT

- viedli sme žiakov k aktívnemu záujmu o kultúrne dianie v našom meste a k návštevám koncertov, usporiadaných školou alebo MKC

- všetci vyučujúci pripravovali svojich žiakov na verejné vystúpenia, usporiadané školou alebo inými kultúrnymi inštitúciami v meste. Každý vyučujúci v priebehu školského roka zorganizoval dve triedne besiedky

- v priebehu školského roku 2016/2017 sme zorganizovali 5 klavírnych koncertov

- zorganizovali sme školské kolo súťaže v klavírnej hre

- vo zvýšenej miere sme sa venovali mimoriadne nadaným žiakom

 

8.         Oblasti, v ktorých máme veľmi dobré výsledky

 

- príprava žiakov na verejné vystúpenia (koncerty, kultúrne akcie v meste)

- spolupráca s inými oddeleniami hudobného odboru a inými odbormi v škole

 

9.         Strategický (všeobecný) cieľ v budúcom školskom roku

 

V budúcom školskom roku by sme chceli:

- pripravovať žiakov na vysokej profesionálnej úrovni na koncerty a súťaže

- zúčastňovať sa súťaží podľa ponúk

- zlepšiť kvalitu práce so žiakmi

- zapojiť IKT do vyučovacieho procesu

- pripraviť školské kolo v sólovej a štvorručnej hre na klavíri

- zorganizovať 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre ZUŠ Košického a Prešovského kraja

- príprava žiakov na talentové skúšky (podľa požiadaviek)

 

10.       Ocenení žiaci:

 

            Aj v tomto roku niektorí naši žiaci svojou aktivitou, umeleckým prejavom a reprezentáciou školy zaujali, a preto sa ich pani riaditeľka Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. rozhodla oceniť. Boli to žiaci:

Meno žiaka

Za aktivitu:

Triedny učiteľ

Tomáš Palušák

reprezentácia školy na verejnosti

Ľubica Gábiková, DiS. art.

Katarína Ema Kubičárová

reprezentácia školy na verejnosti

Ľubica Gábiková, DiS. art.

 

11. Iné naše aktivity:

 

4. 10. 2017 sme v škole zorganizovali metodické podujatie na tému frázovanie a pedalizácia – lektor Ľubica Gábiková, DiS. art.

 

Bc. Ľudmila Milčáková sa spolu so žiakmi zo svojej triedy zúčastnila týchto podujatí:

11. 4. 2017 - ŠUČ v Ružomberku – interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou

1. 5. 2017 – Medzinárodná klavírna súťaž P. Toperczera – koncert víťazov

24. 4. 2017 – Barok v klavírnej hre

 

Učitelia Mgr.- Lucia Štapinská, DiS. art., Alena Mušutová, DiS. art., Mgr. Olena Ringošová a PhDr. Alexandra Schmidtová účinkujú v učiteľskom speváckom zbore Chorus cantoris

 

Žiaci Katarína Ema Kubičárová a Veronika Kacvinská spolupracujú s mestským úradom pri usporadúvaní obradov pri rôznych príležitostiach (svadby, pohreby...)

 

            Ako vidíte, naša činnosť v tomto školskom roku bola naozaj bohatá. Na budúci školský rok nás opäť čaká veľká akcia – zorganizovať už 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre nadaných žiakov Košického a Prešovského kraja. Už vopred vám môžeme sľúbiť, že okrem dobrej organizácie budeme pracovať aj na tom, aby nás reprezentovali tí najlepší žiaci a obhájili dobré meno našej školy tým, že získajú čo najlepšie ocenenia.

 

            Milí priaznivci nášho oddelenia, ďakujeme Vám za Vašu podporu v tomto školskom roku, pozývame Vás na všetky naše aktivity na budúci školský rok a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

 

Hodnotiaca správa
z činnosti klavírneho oddelenia v školskom roku 2015/2016

 

1.         V klavírnom oddelení pracovali títo pedagógovia:

Vedúca klavírneho oddelenia:           Ľubica Gábiková, DiS. art.

Pedagógovia:                                     Mgr. Stanislav Dvorský

                                                           Anna Hojnošová, DiS. art.

                                                           Bc. Alžbeta Kamenická, DiS. art.

                                                           Ľudmila Milčáková, DiS. art.

                                                           Alena Mušutová, DiS. art.

                                                           Bc. Anaida Novikas

                                                           Mgr. Olena Ringošová

                                                           PhDr. Alexandra Schmidtová, PhD.

                                                           Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

 

2.         Počty žiakov:

 

            V klavírnom oddelení v tomto školskom roku študovalo hru na klavíri 5 žiakov v prípravnom ročníku, 38 žiakov v 1. časti I. stupňa, 32 žiakov v 2. časti I. stupňa a 11 žiakov na II. stupni, čiže spolu je to 86 žiakov.

            Hru na klavíri v primárnej časti I. stupňa absolvovalo 10 žiakov, v sekundárnej časti I. stupňa 8 žiaci a štúdium na II. stupni ukončili 3 žiaci.

 

3.         Údaje o žiakoch prijatých na stredné a vysoké školy:

 

Meno žiaka: Lukrécia Mária Pálenčárová z triedy PhDr. Alexandry Schmidtovej, PhD.

Škola: VŠMU – Hudobná dramaturgia

Meno žiaka: Diana Dzurillová z triedy Anny Hojnošovej, DiS. art.

Škola: Viedenská univerzita – Dejiny divadla a fimu

 

4.         Koncerty, súťaže

 

            Žiaci klavírneho oddelenia pravidelne účinkovali na verejných koncertoch, usporiadaných školou. Okrem toho sme zorganizovali klavírne koncerty: 21. 1. 2016, 6. 4. 2016 a 8. 6. 2016 a koncert žiakov 4. ročníka 1. časti I. stupňa: 9. 6. 2016.

 

Súťaž:

Školské kolo klavírnej súťaže: 17. 3. 2016, počet zúčastnených žiakov: 26

 

5.         Mimoškolské vystúpenia

Žiaci aj učitelia klavírneho oddelenia okrem školských akcií účinkovali aj na iných akciách:

 

Žiaci:

Dátum

Názov akcie

Miesto konania

Meno žiaka

Pedagóg

30. 9. 2016

Rozhovory

o umení

GUS

Tomáš Palušák,

4./2./I.

Ľubica Gábiková, DiS. art.

18. 3. 2016

21. ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike,

Reduta

Tomáš Palušák,

4./2./I.

Ľubica Gábiková, DiS. art.

6. 5. 2016

Posedenie

pre mamičky

ZŠ, ul. Ing. Kožucha

Tamara Kondrátová,

3./1./I.

Ľubica Gábiková, DiS. art.

6.-10. 6. 2016

Umelecký pobyt

Havlíčkov Brod

Tomáš Palušák,

4./2./I.

Ľubica Gábiková, DiS. art.

27. 6. 2016

Rozlúčková besiedka

ZŠ, ul. Ing. Kožucha

Viliam Karol Kubičár,

3./1./I.

Mgr. Lucia Štapinská, DiS.art.

 

Učitelia – korepetície

Dátum

Názov akcie

Miesto konania

Meno žiaka – telesa

Pedagóg – korepetícia

20. 11. 2015

Dychová súťaž

Nižná

Pavol Dzúrik, Gabriela Krokkerová, Ján Čonka z tr. Jozefa Vysokaia, DiS. art.

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

30. 3. 2016

Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov primátorom mesta SNV

Reduta

Chorus Cantoris

Alena Mušutová, DiS. art.

29. 4. 2016

Spev. súťaž Pin Song

Zvolen

E. Mareková, Sára Štafurová, Otília Šmotková, Viera Bednárová, Terézia Čarnická z tr. Mgr. Andrey Marchynovej, DiS. art.

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

2. 5. 2016

Výchovný koncert pre MŠ

MŠ na ul. I. Krasku

TO

Mgr. Olena Ringošová

4. 5. 2016

Spev. súťaž P. Dvorského

Košice

Sára Štafurová, Otília Šmotková, Viera Bednárová, Terézia Čarnická z tr. Mgr. Andrey Marchynovej, DiS. art.

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

1. 6. 2016

Otvorenie výstavy

GUS

Spev. zbor, Viera Bednárová, Otília Šmotková, Sára Štafurová z tr. Mgr. Andrey Marchynovej, DiS.art.

Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art.

 

6.         Školské aktivity, súťaže a projekty 

 

19. 4. 2016 sme zorganizovali 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. Súťaž bola zorganizovaná pre žiakov ZUŠ Prešovského a Košického kraja. Zúčastnilo sa jej 124 klaviristov, ktorí pracovali pod vedením 76 pedagógov z 36 škôl.

 

7.         Výsledky zo súťaží

Sme radi, že nás naši žiaci aj v tomto školskom roku úspešne reprezentovali aj na súťažiach:

 

15. 3. 2016 – Nadregionálna súťaž „Klavír 2016“, Rožňava

Zlaté pásmo: Tomáš Palušák z triedy uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

Strieborné pásmo: Pavlína Tkáčová z tr. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art. a Eliška Lašková z tr. Ľ. Gábikovej, DiS. art.

 

13. 4. 2016 – „Rečou klavíra“ – klavírna súťaž v Kysuckom Novom Meste

zúčastnila sa Pavlína Tkáčová z tr. Mgr. L. Štapinskej, DiS. art.

 

19.04. 2016 – 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri, ZUŠ Spišská Nová Ves

Bronzové pásmo: v II. kategórií Vanesa Labancová z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art., a v IV. kategórií Patrícia Petrušková, žiačka z triedy Bc. Alžbety Kamenickej, DiS. art.,

Strieborné pásmo  v I. kategórii Miriam Mederyová z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art.; v II. kategórii Júlia Kuchárová z triedy Mgr. Oleny Ringošovej a Eliška Lašková z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art.; v III. kategórii Veronika Kacvinská z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art. a v IV. kategórii Tomáš Palušák, tiež z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art.

Zlaté pásmo v I. kategórii Zoja Jendrálová z triedy Bc. Alžbety Kamenickej, DiS. art., ktorá získala aj zvláštnu cenu poroty za nádherný hudobný prejav u najmladšej účastníčky súťaže, Lenka Palušáková, tiež z triedy Bc. Alžbety Kamenickej, DiS. art. a Tamara Kondrátová, žiačka z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art.; v II. kategórii Paulína Tkáčová z triedy Mgr. Lucie Štapinskej, DiS. art. a Patrícia Geciová z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art.; v IV. kategórii získala zlato Katarína Ema Kubičárová z triedy Ľubice Gábikovej, DiS. art.

 

8.         V tomto školskom roku sme:

- na hodinách v klavírnych triedach sme vystupňovali snahu o správnu interpretáciu klavírnych skladieb po stránke technickej i výrazovej. Dbali sme na zachovanie odlišnosti jednotlivých štýlových období.

- učili sme žiakov aktívne vnímať hudbu a poukazovali sme na rozdiely v rôznych interpretáciách

- snažili sme sa o uplatnenie progresívnych vyučovacích metód a zapojenie IKT do vyučovacieho procesu

- viedli sme žiakov k aktívnemu záujmu o kultúrne dianie v našom meste a k návštevám koncertov, usporiadaných školou alebo MKC

- všetci vyučujúci pripravovali svojich žiakov na verejné vystúpenia, usporiadané školou. Každý vyučujúci v priebehu školského roka zorganizoval dve triedne besiedky

- vo zvýšenej miere sme sa venovali mimoriadne nadaným žiakom, ktorí sa zúčastnili aj klavírnych súťaží 

Učitelia klavírnej hry pracovali aj ako korepetítori pre žiakov z tried sláčikových a dychových nástrojov :

p. uč. Mgr. L. Štapinská :                  žiaci z tried          p. uč. Mgr. A. Marchynovej, DiS. art.

                                                                                  p. uč. R. Barabasa, DiS. art.

                                                                                  p. uč. Mgr. M. Richnavského

                                                                                  p. uč. J. Vysokaia, DiS. art.

                                                                                  p. uč. Bc. M. Formelová

                                                                                  zbory

p. uč. Mgr. O. Ringošová:                                             TO

p. uč. Bc. A. Kamenická, DiS. art.:                               TO

                                                           žiaci z tried:     p. uč. Mgr. S. Rakyta, DiS. art.

                                                                                  p. uč. Mgr. D. Kotradyová, DiS. art.

p. uč. A. Mušutová:                           žiaci z tried:         p. uč. Mgr. M. Kacvinská, DiS. art.

                                                                                  p. uč. M. Kacvinský, DiS. art.

                                                                                  p. uč. A. Motulková              

 

9.         Naše ďalšie aktivity:

 

- Uč. Mgr. O. Ringošová vedie detský spevácky zbor

- Uč. Mgr. S. Dvorský, PhDr. A. Schmidtová, PhD. a Bc. A. Kamenická, DiS. art. sa ako pedagogický dozor zúčastňujú koncertov so svojimi žiakmi

- Uč. A. Hojnošová sa aktívne podieľa na výtvarných výzdobách koncertných sál (17. 11. 2015 – veľká konc. sála (VKS) ZUŠ, 15. 12. 2015 – Reduta, 21. 1. 2016 – Reduta, 27. 1. 2016 – VKS ZUŠ, 9. 3. 2016 – VKS ZUŠ, 1. 3. 2016 – VKS ZUŠ, 17. 3. 2016 – VKS ZUŠ, 22. 3. 2016 – VKS ZUŠ, 30. 3. 2016 – Reduta, 13. 3. 2016 – VKS ZUŠ, 19. 4. 2016 – VKS, MKS, Štúdio 12, tr. uč. PhDr. A. Schmidtovej, PhD., 8. 6. 2016 – VKS, 13. 6. 2016 – Reduta), výzdoba pre LDO – Najkrajší príbeh – 20. 4. 2016 a 20. 6. 2016

- žiačka Katarína Ema Kubičárová z triedy uč. Ľ. Gábikovej, DiS. art. spolupracuje so sláčikovým kvartetom z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka – aj na verejných vystúpeniach

 

10.       Za vzornú reprezentáciu školy na súťažiach a na verejných vystúpeniach pani riaditeľka školy Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. v tomto školskom roku ocenila týchto žiakov:

Meno žiaka, ročník

Učiteľ

Aktivita

Paulína Tkáčová, 3./1./I.

Mgr. L. Štapinská, DiS. art.

reprezentácia školy na súťažiach

Tamara Kondrátová, 3./1./I.

Ľ. Gábiková

reprezentácia školy na súťaži

Patrícia Geciová, 4./1./I.

Ľ. Gábiková, DiS. art.

reprezentácia školy na súťaži

Eliška Lašková., 4./1./I.

Ľ. Gábiková, DiS. art.

reprezentácia školy na súťažiach

Veronika Kacvinská, 3./II.

Ľ. Gábiková, DiS. art.

reprezentácia školy na súťaži

Tomáš Palušák, 4./2./I.

Ľ. Gábiková, DiS. art.

reprezentácia školy na súťažiach

a verejných vystúpeniach

Katarína Ema Kubičárová, 3./II.

Ľ. Gábiková, DiS. art.

reprezentácia školy na súťaži

Zoja Jendrálová, 1./1./I.

Bc. A. Kamenická, DiS. art.

reprezentácia školy na súťaži

Lenka Palušáková, 3./1./I.

Bc. A. Kamenická, DiS. art.

reprezentácia školy na súťaži

Júlia Kuchárová, 4./1./I.

Mgr. O. Ringošová

reprezentácia školy na súťaži

Miriam Mederyová, 1./1./I.

Mgr. L. Štapinská, DiS. art.

reprezentácia školy na súťaži

       Všetkým učiteľom aj ich žiakom ďakujeme za ich prácu v tomto školskom roku a želáme im krásne počasie v letných mesiacoch, aby sa v ďalšom školskom roku vrátili usmiati a oddýchnutí a s elánom do ďalšej práce.