Naše ciele

 • na hodinách hudobnej náuky vzbudiť a podporovať rozvíjajúci sa vzťah k hudbe, nadobudnúť schopnosť estetického hodnotenia
 • položiť základy orientácie v notách, stupniciach, hudobnej harmónii, a to najmä hravou formou
 • položiť základy intonácie (spev z nôt) a rytmu
 • získať orientáciu v hudobných nástrojoch
 • prostredníctvom dejín hudby vštepovať lásku k hudobným hodnotám minulosti i súčasnosti a získať prehľad v rozličných hudobných štýloch a ich predstaviteľoch
 • prostredníctvom počúvania hudby získať prehľad v hudobnej literatúre a získať vzťah k počúvaniu klasickej hudby
 • na hodinách podporovať tvorivé schopnosti žiakov a viesť ich aj k tvorbe vlastných skladieb na základe získaných znalostí z hudobných foriem
 • naučiť žiakov používať program SIBELIUS, ktorý má možnosť ihneď reprodukovať to, čo žiak vytvorí
 • vytvoriť základ k nástrojovej hre a využívať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi
 • venovať sa mimoriadne talentovaným žiakom vo zvýšenej miere
 • zúčastňovať sa súťaží
 • na hodinách pracovať hravou a pútavou formou (hudobné hádanky, osemsmerovky, tajničky...)