User login

O nás

Hudobný odbor

Hudobný odbor  má v našej  umeleckej škole  silné zastúpenie. Je zo všetkých odborov najstarší. Od roku 1938, po založení prvej hudobnej školy, začínal  svoje dejiny s piatimi pedagógmi: Martou Taubingerovou, Martou Kočutekovou,  Máriou Turiančekovou, Ottom Brüknerom a Kolomanom Takácsom. Vyučovala sa hra na klavíri a husliach. Postupne sa odbor rozrastal a pribúdali aj ďalšie nástroje - akordeón, trúbka a gitara.  Každým rokom obohatili odbor noví kvalifikovaní učitelia. Tým bol podmienený aj rast a kvalita školy. Od roku 1973 pôsobil v škole Spevácky zbor žiakov pod vedením Dagmar Schmidtovej a Pioniersky dychový súbor(neskôr Žiacky dychový súbor), ktorého zakladateľmi boli Ivan Kováčik a Rudolf Tirpák (bývalý riaditeľ). História dychovej hudby sa začína písať v roku 1972, keď vtedajší riaditeľ Jozef Gurka dostal od odboru školstva úlohu založiť žiacku dychovú hudbu. V tom čase však v našej škole študovali iba dvaja klarinetisti a jeden trúbkar. No príkaz sa musel splniť aj napriek týmto nedostatkom. Popri zabezpečovaní hudobných nástrojov začali učitelia dychových nástrojov pracovať aj so žiakmi, ktorí nehrali na žiaden z nich.  V úplných začiatkoch pomohol aj skúsený dirigent a skladateľ Igor Dibák, ktorý v hudobnej škole vyučoval externe. Zanietenie všetkých učiteľov prinieslo svoje ovocie. V predvečer 1. mája 1973 sa 20- členný dychový orchester úspešne predstavil na verejnosti. To bolo prvé vykročenie. Pri svojom 25. výročí mala dychovka za sebou takmer 350 vystúpení. V rokoch 1972 – 1976 sa za dirigentským pultom striedali Rudolf  Tirpák a Ivan  Kováčik. Od roku 1974 už stál na poste dirigenta iba Ivan Kováčik.  Vďaka novým prichádzajúcim učiteľom (Jozef Vysokai, Karol  Petro, Michal Prach) sa postupne formoval dychový orchester a jeho kvalita. V roku 1991 sa éra žiackej dychovky v našej ZUŠ skončila.Úspechy zažíval aj Spišský komorný súbor zložený z učiteľov sláčikového oddelenia – Juraj Havaš, Anton Šterbák, Alžbeta Motulková a Klaudius Kuffa.Postupne vznikali ďalšie telesá a komorné zoskupenia. Jedným z najstarších a doteraz činných je aj ľudová hudba Špjevanka, ktorá robí radosť svojim poslucháčom a žne úspechy viac ako 30 rokov. Založil ju Anton Šterbák.

            V súčasnosti ponúka hudobný odbor  štúdium až na 13 hudobných nástrojoch a v speve.  Žiaci sa prezentujú na verejných a interných koncertoch, kultúrnych podujatiach v meste a širokom okolí. Pravidelne sa  pripravujú aj na súťaže, od regionálnych po medzinárodné. Každoročne sa hudobný odbor môže pochváliť veľkým počtom úspešných umiestnení. 

Vyučuje sa hra na nasledujúcich hudobných nástrojoch:

klavír, keyboard,  husle, violončelo, cimbal, gitara,  akordeón,  zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka a bicie. Vyučuje sa aj sólový  spev.

 Okrem individuálneho vyučovania ponúka hudobný odbor aj účinkovanie  v rôznych komorných zoskupeniach. V škole pracujú tieto:

·   Ľudová hudba Špjevanka

·   Ľudová hudba Spišanček, Spišanček prípravka

·   Sláčikový orchester

. Sláčikové zoskupenie MOKAMA

·   Flautové kvarteto Syrinx

·   Hudobná skupina Rubikon

 ·  Akordeónové súbory

. Gitarový súbor

            Absolventi  hudobného  odboru  sa   môžu  uchádzať o štúdium na konzervatóriách alebo na iných stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, zapojiť sa do rôznych hudobných telies v rámci mesta alebo miesta ďalšieho štúdia. Naši absolventi sa stávajú fundovaní návštevníci a milovníci koncertov a rôznych umeleckých aktivít s citom pre krásu a ľudské hodnoty.