Školné-úhrada

13.01.2021

Plagát vytvorila Mgr. Dominika Vojtášová

Vážení rodičia, úctivo Vás žiadame o úhradu školného za obdobie od januára 2021.

Sme si vedomí, že vyučovanie nieje v štandardnom prezenčnom režime, no snažíme sa ho čo najlepšie zabezpečovať dištančnou formou. Za vzniknutú situáciu nemôžeme, nakoľko v škole bolo prerušené vyučovanie vyššími orgánmi a to na celom Slovensku. Postupujeme v súlade s VZN č. 6/2020, kde je v § 5 odst. 6 uvedené, že oslobodiť žiaka od platenia školného je možné iba v prípade, že škola počas prerušenia neposkytuje dištančné vyučovanie.

Veríme, že táto mimoriadna situácia nebude trvať dlho a že nám zachováte priazeň a podporíte zmysluplne trávený čas Vašich detí rozvíjaním tvorivých umeleckých zručností. 

Príspevok  je stanovený a schválený mestským zastupiteľstvom vo vyššie uvedenom VZN č.6/ 2020 a konkrétne sumy si môžete pozrieť tu na stránke v časti - školné - výška poplatkov..

údaje na zaplatenie školného:  číslo účtu IBAN: SK23 5600 0000 0075 2491 6003

do správy pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko Vášho dieťaťa. (za obdobie január-jún, alebo po dohode aj mesačne vždy do 10. v mesiaci).

Príkaz na úhradu nájdete aj v iZUŠ hneď na hlavnej stránke: pohľadávky. tu sa môžete prihlásiť

Ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa nebude pokračovať v štúdiu, je potrebné doručiť (poštou, vhodením do schránky ZUŠ na plote, alebo mailom) vypísanú a podpísanú žiadosť o ukončení/prerušení štúdia, ktorú nájdete v iZUŠ v dokumentoch školy, alebo na našej stránke v časti: dokumenty na stiahnutie. 

V súlade s § 7 ods. 3 Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. v znení Vyhlášky č. 324/2008 Z.z., ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ môže štúdium ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť.